To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko: Inspektor ds. rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrznych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.12.2017.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca INSPEKTOR DS. ROZWOJU I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe,
  7. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. posiadanie doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych lub programów krajowych),
  2. mile widziana wcześniejsza praca na stanowisku w administracji samorządowej,
  3. studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu pozyskiwania funduszy i/lub rozliczania projektów, zamówień publicznych,
  4. znajomość polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 i zasad realizacji programów/projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych,
  5. znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych, rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,
  6. biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
  7. umiejętność pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej i innych osób, także pod presją czasu,
  8. zdolności analityczne, wysoka kultura osobista,
  9. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, operatywność, odporność na stres,
  10. samodzielność, zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, dyspozycyjność,
  11. mile widziana znajomość języków obcych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wyszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów zagranicznych i krajowych na realizację projektów dostępnych dla Gminy.
  2. Analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania.
  3. Wnioskowanie do Wójta o powołanie ew. zespołów zadaniowych między komórkami Urzędu Gminy lub pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy do opracowania wniosków w ramach wybranych i wytypowanych programów.
  4. Przygotowywanie wspólnie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy wniosków aplikacyjnych obejmujących pozyskiwanie środków określonych w pkt. 1 i opracowywanie niezbędnych dokumentów.
  5. Koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów realizowanych przez Gminę.
  6. Korygowanie w razie potrzeby harmonogramów rzeczowo-finansowych umów.
  7. Bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów, sporządzanie wniosków do budżetu w związku z finansowaniem zadań ze środków zewnętrznych.
  8. Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów.
  9. Przygotowywanie wniosków o płatność lub innych dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków.
  10. Wprowadzanie danych do SL2014.
  11. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o gminie, opracowywanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej.
  12. Organizowanie i realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych gminy.
  13. Reprezentowanie Gminy w kontaktach z dysponentami funduszy pomocowych.
  14. Współpraca z administracją rządową i samorządową, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, które mogą być wykorzystywane dla rozwoju gminy oraz stymulowania przedsiębiorczości i rynku pracy.
  15. Opracowywanie wraz z innymi komórkami, strategii, wieloletnich planów, czy programów gminnych.
  16. Przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych - strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze.
  17. Współpraca oraz koordynacja kontaktów krajowych i zagranicznych, w tym udziału w stowarzyszeniach i związkach.
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony),
   • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
   praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na II piętrze w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB,
  4. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
  10. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
   Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Inspektora ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Inspektora ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy”) w terminie do dnia 27 grudnia 2017 roku.
  W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia).
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.)
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
  Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 12 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »