To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.12.2017.

W środę 29 listopada 2017 br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczył zaproszony na posiedzenie kierownik Wydziału Ubezpieczeń KRUS w Krakowie pan Rafał Mamro.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia przez Radnych porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Następnie, w kolejnym punkcie obrad, głos zabrał pan Rafał Mamro, który przedstawił obecnym na Sesji Radnym i Sołtysom informację o działalności KRUS. Jak powiedział pan R. Mamro: „Od 1991 roku KRUS zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi rolników. Wcześniej było to zdanie gmin. ZUS zajmuje się ubezpieczeniami powszechnymi, a KRUS ubezpiecza osoby prowadzące gospodarstwa rolne. Do zadań KRUS-u należy pobieranie składek w zakresie ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, wypłata świadczeń. W swojej działalności KRUS opiera się na danych otrzymanych z poszczególnych gmin. Właściciel gospodarstwa rolnego może ubezpieczyć małżonkę, domowników. Obowiązuje obniżony wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat a dla mężczyzn 65 lat, aby przejść na emeryturę należy mieć 25 lat lat ubezpieczenia rolniczego (nie wlicza się okresów ubezpieczenia w ZUS-ie). Natomiast ZUS dolicza lata pracy na roli. Można pobierać dwie emerytury zarówno z KRUS i ZUS pod warunkiem spełnienia wymaganych kryteriów. Obecnie rząd planuje wprowadzenie poprawki umożliwiającej ubezpieczenie osób pomagających przy zbiorach. Poprawka ta jest obecnie procedowana we właściwej komisji sejmowej”. Dobrym rozwiązaniem zdaniem pana R. Mamro jest możliwość ubezpieczenia w KRUS osoby prowadzącej działalność nierolniczą, prowadzącą działalność jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. Jest to rozwiązanie umożliwiające byt na rynku. Istnieje także możliwość ubezpieczenia w KRUS osób wykonujących umowy zlecenia, otrzymujących wynagrodzenie niższe niż 2000 zł br (do niedawna osoby te były wyłączone z KRUS i włączone do ZUS). Podstawowa kwota emerytury rolniczej wynosi 900 zł. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne to w gospodarstwach do 6 ha przeliczeniowych jest ono za darmo, a w gospodarstwach powyżej 6 ha składka wynosi 1 zł za każdy ha przeliczeniowy. Osoby, ubezpieczone w KRUS, co najmniej 5 lat, mogą złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłki chorobowe wynoszą 300 zł miesięcznie. Zasiłki macierzyńskie zaś wynoszą 1 tysiąc zł miesięcznie przez rok. Przez następne 3 lata będzie obniżona składka ubezpieczenia rentowo-emerytalnego z tytułu opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu wystąpienia pana R. Mamro rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli Radni naszej gminy: panie Małgorzata Doniec, Katarzyna Konewecka- Hołój, Jadwiga Łach, Łucja Nagacz, Eliza Rusek,panowie Władysław Zięciak, Antoni Siry, Augustyn Kaczmarczyk, Krzysztof Krupiński, Antoni Trela, Jacek Głowa oraz sołtysi: panie Helena Żuwała (Karniów) i Halina Zięciak (Dojazdów). W jej trakcie poruszono m.in. problemy związane z możliwościami korzystania przez rolników i ich dzieci ze świadczeń socjalnych oferowanych przez KRUS, kosztami i formami ubezpieczeń dostępnych dla rolników, w tym świadczeniami chorobowymi i pielęgnacyjnymi. Dyskusję zakończyło krótkie podsumowanie, którego dokonała pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy.

Po krótkiej przerwie, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XXXIII a XXIV Sesją Rady Gminy.
W dalszej części obrad Rada Gminy uchwaliła Program współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. oraz podjęła uchwały w sprawie:

  • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. Zgodnie z treścią przyjętej uchwały, w rejonie działania ww. Przedsiębiorstwa, cena dostarczanej wody w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 3,60 zł (brutto), a stawka opłaty abonamentowej 12,31 zł (brutto) za 1 kwartał utrzymania przyłącza,
  • w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, położonej w Karniowie,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

W kolejnym punkcie obrad, Przewodniczący Stałych Komisji Rady: pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przedstawili obecnym na Sesji analogiczne sprawozdania dotyczące prac ww. Komisji.

Posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca zakończyły zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów obecnych na Sesji oraz omówienie spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »