To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.11.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja na temat działalności KRUS.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, położonej w Karniowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »