To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca .
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2017.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pozyskała środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT - na dofinansowanie projektu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Jesienią br. za pośrednictwem specjalistycznej firmy, wyłonionej w drodze zapytania ofertowego, zrealizowane zostało zadanie polegające na załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu 192,607 ton przygotowanych do odbioru wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z 87 posesji z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Z tej ilości, w ramach projektu finansowanego z funduszu UE usunięto 181,63 ton odpadów azbestowych z 81 nieruchomości.
Wyroby azbestowe poddane unieszkodliwieniu pochodziły z posesji których właściciele dokonali demontażu płyt eternitowych i złożyli do urzędu gminy stosowny wniosek. Wszelkie koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych aktualnie zostały pokryte z budżetu gminy. Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu zawartą z Zarządem Województwa Małopolskiego wnioskowana refundacja ze środków unijnych w wysokości 50 999,99 PLN pokryje 85 % poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach projektu. W dniu 15 listopada br. został złożony Wniosek o płatność końcową i refundację poniesionych w ramach projektu wydatków. Pozostały koszt usuwania odpadów azbestowych w wysokości 12 379,43 PLN pokrywa budżet gminy.
Zebrane na terenie gminy odpady zawierające azbest zostały przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych prowadzone przez firmę: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały poddane unieszkodliwieniu. W ramach akcji promującej projekt rozprowadzonych zostało 2 500 sztuk ulotek i zawieszono 50 plakatów informujących o realizacji zadania z unijną pomocą finansową.
Dzięki unieszkodliwieniu odpadów azbestowych ograniczona została emisja do powietrza atmosferycznego i gleby włókien azbestowych bardzo szkodliwych dla organizmu człowieka.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »