To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2017.

W poniedziałek 23 października br. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyło się posiedzenie XXXIII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęło ją podsumowanie II edycji akcji „Zwalniam przy szkole”, która została przeprowadzona w naszej gminie, w poniedziałek 25 września br.,a której inicjatorami byli radni naszej gminy. Na uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród w konkursie na projekt przejścia dla pieszych, obok zwycięzców konkursu, władz samorządowych naszej gminy obecni byli zaproszeni Goście w osobach:Starosty Powiatu Krakowskiego pana Wojciecha Pałki, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego pana Marka Dworaka, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkomisarza Jarosława Gwoździa – Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, st. aspirant Barbary Szczerba – oficera prasowego Komendy oraz dzielnicowej Komisariatu Policji w Słomnikach Karoliny Ćwiklińskiej.

Korzystając z obecności osób zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu Radni przedstawili problem niebezpiecznego skrzyżowania dróg w Woli Luborzyckiej. Dzięki zdjęciom udostępnionym przez OSP Goszcza i OSP Łuczyce przedstawiona została prezentacja multimedialna obrazując zdarzenia drogowe w tym miejscu, często zagrażające życiu ludzi. Radni i sołtysi podpisali kolejne już pismo, skierowane do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego o jak najszybsze podjęcie działań, których celem jest rozwiązanie tego problemu.

Po zakończeniu uroczystego podsumowania tegorocznej edycji akcji „Zwalniam przy szkole” pan Wójt Marek Jamborski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca panią Małgorzatą Doniec złożyli nowo wybranemu Staroście Powiatu Karkowskiego panu Wojciechowi Pałce serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej pracy, na rzecz rozwoju naszego regionu.

Następnie Rada Gminy kontynuowała swoje obrady, a pierwszym punktem realizowanego porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W kolejnym punkcie głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XXXII a XXXIII Sesją Rady Gminy.
Po wystąpieniu pana Wójta informacje o pracy stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili zebranym Przewodniczących Komisji:pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych.

W dalszej części posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy głos zabrała pani Anna Szymczyk-Sierak -Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, która przedstawiła Radnym i Sołtysom prezentację multimedialną, zawierającą szczegółowe informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2016/2017.

Po wystąpieniu pani Dyrektor CZE Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawach:

  • przekształcenia istniejących sześcioletnich szkół w szkoły ośmioletnie.
  • zmiany Uchwały Nr XV/107/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łososkowicach.
  • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy. Następnie, w dalszej części obrad, Rada Gminy podjęła kolejne uchwały:
  • w sprawie zmian w Statucie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
  • w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego“,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2017 roku.( pomoc ta została przeznaczona na budowę chodników przy drogach powiatowych”.)
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

Posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski. W czasie realizacji tego punktu obrad głos zabrał pan Jacek Kaczmarczyk – informatyk Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który przedstawił obecny informację dotyczącą możliwości skorzystania, przez mieszkańców naszej gminy, z mobilnego, darmowego systemu powiadamiania i ostrzegania. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości instalacji ww aplikacji znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy oraz w „Wiadomości Lokalnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »