To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Baranówka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2017.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza KOLEJNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Baranówka
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 373/4 o pow. 1,3623 ha objęta KW nr KR1P/00138379/8, położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZP – Tereny zespołów dworsko – parkowych.

Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP Tereny zespołów dworsko parkowych, w tym:

 1. przeznaczenie podstawowe pod:
  1. zabudowę związaną z produkcją rolną, przetwórstwem i wytwórczością w drodze remontów i przebudowy istniejących obiektów i urządzeń,
  2. usługi w zakresie administracji, gastronomii, hotelarstwa oraz funkcje mieszkaniowe w drodze adaptacji istniejącej zabudowy zespołów dworskich,
 2. przeznaczenie dopuszczalne pod:
  1. pomocnicze obiekty gospodarcze dla przeznaczenia podstawowego,
  2. drogi dojazdowe, miejsca postojowe,
  3. zespoły parkowe, zieleń nieurządzoną,
  4. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

W granicach terenów ZP obowiązuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkalnej oraz podziału własnościowego założeń dworsko – parkowych.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu część nieruchomosci oznaczona jest sybolem LsIII- Lasy , tym samym w oparciu o Ustawe z dnia 13.04.2016 "o zmianie ustawy o lasach " w stosunku do przedmiotowej nieruchomości Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługje z mocy prawa prawo pierwokupu.
Zespół dworski zlokalizowany na działce ew. nr 373/4 składa się z budynku głównego, budynku drewnianego oraz drzewostanu (364 szt.) - kasztanowców, akacji, lipy, jesionów, klonów, czereśni, śliw, orzechów, wiązów, wierzb. Budynek główny dworu w Baranówce w części dwukondygnacyjny, a w części jednokondygnacyjny podpiwniczony. Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa z nic do części dwukondygnacyjnej zachodniej, a jedno do części niskiej. Budynek główny o wymiarach 48,00m x 14,20m i kubaturze 4000m3.
Budynek drewniany parterowy w części podpiwniczony. Dach dwuspadowy pokryty dachówką. Ściany zewnętrzne drewniane, wewnętrzne z cegły. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa. Stolarka drzwiowa drewniana, zniszczona. Budynek posiada instalację elektryczną, wodną, w części kanalizacyjną oraz c.o. budynek zniszczony, do remontu.
Teren zespołu dworsko – parkowego został w całości wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego w dniu 26 sierpnia 1988r., pod numerem A-509/M.

Cena wywoławcza: 1 038.000,00 zł ( słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy złotych )

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2016r., poz. 710)
Informację dodatkowe:

 1. Obecnie zarówno budynek główny jak i budynek drewniany wykorzystywane są na cele mieszkaniowe.
 2. Dnia 16-08-2006 Decyzją nr 125/2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał właścicielowi – Gminie Kocmyrzów – Luborzyca wykonanie czynności remontowych dotyczących bezpieczeństwa obiektu ze względu na zły stan techniczny; niniejsza decyzja do chwili obecnej wymaga wykonania

Ustala się wadium w wysokości 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie: 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004.
Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w w dniu 6 grudnia 2017.
Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2017r., o godz. 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup nieruchomości zabudowanej dz. ew. nr 373/4 w miejscowości Baranówka" w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca, pok. 35 II piętro do dnia 6 grudnia 2017r. do godz. 12.00.
Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzezeń;
 4. oferowaną cenę (wyższą o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w góre do pełnych dziesiątek złotych tj. 11.000,00 zł;
 5. przewidywany opis zagospodarowania nieruchomości;
 6. kopię dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po odwołaniu albo zamknięciu przetargu na wskazane przez uczestnika konto.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od daty sporządzenia aktu notarialnego.
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.
Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon 12 387-14-00.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »