Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w miejscowości Sulechów
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2017.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Sulechów
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 309/1 o pow. 0,1900 ha objęta KW nr KR1P/00185939/6 położona jest częściowo w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UU-usług, aktywności gospodarczej a w części w terenach KG-komunikacji drogowej . Nieruchomość jest zabudowana połączonymi budynkami mieszkalnymi o wspólnym nr 22. Nieruchomość położona jest przy drodze nr 776 relacji Kraków -Proszowice. Pow. użytkowa obydwu budynków wynosi 191.62m2. Stan techniczny obiektów budowlanych -wysoki poziom zużycia. Oba budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej

Cena wywoławcza: 326 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy zł 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium , w wysokości 32 600,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiace sześćset zł 00/100 brutto). Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie:
0/Kocmyrzów
64 8589 0006 0160 0000 1645 0004

Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 16 października 2017r

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października o godzinie 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 3 260,00zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia,natomiast wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »