Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.08.2017.

Z uwagi na pogarszającą się jakość powietrza na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym na terenie naszej gminy i gmin sąsiadujących koniecznym jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań. Wprowadzenie instrumentów wsparcia finansowego dla mieszkańców umożliwia wymianę starych, niesprawnych pieców na piece nowej generacji, które emitują do atmosfery znacznie mniejsze ilości zanieczyszczeń. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i wszelkie podejmowane działania w tym zakresie, przy aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym i dwutlenkiem węgla, kilkakrotnie przekraczającym dopuszczalne normy, jest ogromnym zadaniem i wyzwaniem dla władz regionu Małopolski. Stąd też konieczność realizacji projektu związanego z wymianą źródeł ogrzewania na terenie naszej gminy.

Zadanie to realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT. Projekt obejmuje dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na piece nowej generacji na paliwa gazowe i na biomasę. Działanie to skierowane jest do mieszkańców naszej gminy. W ramach projektu zakłada się wymianę co najmniej 195 pieców.
Projekt został pozytywnie oceniony przez Instytucję Organizującą Konkurs/ Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego i na mocy Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1196/17 z dnia 25 lipca 2017 roku wybrany do dofinansowania. Ocena formalna, finansowa i merytoryczna wniosku zakończyła się pozytywnym wynikiem toteż w dniu 2 sierpnia br. zostały przesłane w systemie e-rpo z ramienia gminy wszelkie informacje i załączniki niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Czekamy na wskazanie terminu podpisania umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »