Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.07.2017.

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 20 lipca 2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. ((Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 245, poz. 2717 z dnia 25 sierpnia 2004 r. z późn. zmianami).

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca procedowanego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Nr XXVII/209/2017 z dnia 29 marca 2017 roku.
Zmiana planu ma umożliwić realizację celu publicznego, to jest budowy stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/ z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kocmyrzów w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca, w ramach „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 48.1, pkt. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), procedowana zmiana uzyskała zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pismem RDOŚ w Krakowie Nr OO.410.6.10.2017.MZi z dnia 8.05.2017r oraz pismem PPIS w Krakowie Nr NZ-PZ-420-58/17 ZL/2017/04/487 z dnia 18.04.2017r.
Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, w terminie od 02 sierpnia 2017r. /środa/ do 01 września 2017r. /piątek/ w godz. od 11.oo do 14.oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz. 1000. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.
Uwagi do zmiany planu można składać zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, w terminie do dnia 15 września 2017r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki:

Z up. Wójta
(-) Wiesław Wójcik
Zastępca Wójta

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »