Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 29.03.2017r. Rada Gminy Kocmyrzw-Luborzyca podja uchwa w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzw -Luborzyca” - PDF, 24 MB.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - (PDF, 2524 kB) jest strategicznym dokumentem, ktry wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w zakresie dziaa inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich aspektach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i owietlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ciekowa oraz informacja i edukacja. Niniejszy Plan zosta opracowany w celu przedstawienia koncepcji dziaa sucych poprawie jakoci powietrza na terenie gminy, w tym ograniczenia emisji gazw cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji, poprzez zwikszenie wykorzystania odnawialnych rde energii oraz redukcj zuycia energii finalnej i poprawy efektywnoci energetycznej. Na podstawie dostpnych informacji zostaa opracowana analiza SWOT moliwoci ograniczania emisji w gminie, ktra jest jednym z podstawowych elementw opracowania skutecznych dziaa.
Dziaania przewidziane do realizacji przez gmin zostay zestawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zadania w PGN koncentruj si gwnie na rozwoju nowych rozwiza energetycznych (w tym OZE), transporcie (rozwj sieci drogowej – upynnienie ruchu, rozwj komunikacji publicznej), budownictwie (termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji mieszkacw w zakresie efektywnego wykorzystania energii i likwidacji niskiej emisji. Rozwj gospodarki niskoemisyjnej i efektywne wykorzystywanie potencjau energetycznego jest szczeglnie wanym aspektem dla realizacji Planu.
Przejcie na gospodark niskoemisyjn jest bardzo wanym punktem zarwno w polityce gminy jak i caego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Ograniczenie niskiej emisji przyczyni si do poprawy stanu rodowiska naturalnego oraz zwikszenia komfortu ycia mieszkacw poprzez m.in. spadek zachorowa na choroby ukadu oddechowego i nerwowego, wynikajce z obecnoci szkodliwych substancji w powietrzu. Zadania wynikajce z Planu s przypisane poszczeglnym jednostkom gminnym (interesariusze wewntrzni) lub interesariuszom zewntrznym. Z uwagi na fakt, e Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania gminy konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji.