To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.07.2017.
W środę 28 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyła się XXX Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXIX Sesji Rady Gminy.

Pierwszym punktem, realizowanego przez Radę porządku obrad, było wystąpienie, obecnego na Sesji Rady inspektora Mariusza Gurdy, komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach, dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego na obszarze naszej gminy. W swoim wystąpieniu Pan M. Gurda przedstawił zebranym sprawozdanie z oceny efektów pracy Komisariatu w Słomnikach, w tym informacje dotyczące ilości postępowań w latach 2015 i 2016 na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz w gminach: Igołomia-Wawrzeńczyce i Słomniki, które także objęte są działalnością KP w Słomnikach. Pan Komendant podkreślił znaczenie kontaktu z dzielnicowymi, które stanowią najważniejszy element działań policyjnych na ich etapie podstawowym. Następnie Pan M. Gurda przedstawiał podał dane na temat ilości postępowań prowadzonych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy oraz omówił statystykę rodzajów przestępstw i wykroczeń odnotowanych w gminie Kocmyrzów – Luborzyca. Po zakończeniu wystąpienia Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali radni: Pani Małgorzata Doniec, Pani Katarzyna Konewecka - Hołój, Pani Łucja Nagacz, Pan Antoni Siry, Pan Władysław Zięciak, Pan Grzegorz Marzec oraz sołtys Dojazdowa Pani Halina Zięciak. Podczas dyskusji poruszone zostały m.in. tematy dotyczące: form współpracy mieszkańców z Policją, przestępstw i wykroczeń drogowych, poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, możliwość zorganizowania w szkołach pogadanek dotyczących bezpieczeństwa na drogach, w związku z akcją „Zwalniam przy szkole”, która po raz drugi zostanie przeprowadzona w tym roku w naszej gminie, zwiększenia dostępność informacji dotyczących działalności i skuteczności podejmowanych przez Policję działań, poprawy bezpieczeństwa uczestników tzw. „imprez masowych” organizowanych na terenie gminy. Po zakończeniu dyskusji radni rozpoczęli realizację kolejnych punktów obrad XXX Sesji Rady Gminy. Pierwszym z nich było wystąpienie Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego, w którym przedstawił On zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XXIX a XXX Sesją Rady. Następnie głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska i Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, którzy przedłożyli obecnym na Sesji sprawozdania z posiedzeń ww. Komisji w analogicznym okresie. Kolejnym punktem obrad była informacja na temat funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, którą przedstawiała Radnym i Sołtysom, obecnym na środowej Sesji, Pani Magdalena Chmiel-Solarz – Dyrektor ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy. Po wystąpieniu Pani Dyrektor rozpoczęła się dyskusja dotycząca stanu infrastruktury wodociągowej w naszej gminie, działalności podejmowanej przez ZGK celem jej poprawy, przyczyn pojawiających się niekiedy w części naszej gminy trudności z zapewnieniem dopływu wody oraz realizowanych działań mających na celu ich likwidację.
Po zakończeniu dyskusji poświęconej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Eksperymentuję Odkrywam Wiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
  • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkole dla każdego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy,
  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

XXX posiedzenie Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »