To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.07.2017.

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana z Zarządem Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie projektu usuwania wyrobów azbestowych.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit.
Realizacja projektu polegać będzie na odbiorze/zbiórce ok. 160 ton odpadów zawierających azbest z 74 posesji na terenie gminy ( „u źródła” ), ich transporcie na składowisko odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia i przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady pochodzą z demontażu pokryć dachowych dokonanego przez właścicieli budynków na ich własny koszt i pozostają złożone na prywatnych posesjach. Dzięki unieszkodliwieniu odpadów azbestowych w ramach projektu ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń w postaci rakotwórczych, szkodliwych dla organizmu człowieka włókien azbestowych do powietrza atmosferycznego i gleby oraz powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych na terenie gminy. Główną zasadą dotyczącą realizacji usługi będzie maksymalne zabezpieczenie przed możliwością emisji włókien azbestu do atmosfery oraz utrzymywanie odpowiednich wymogów techniczno – organizacyjnych w trakcie jego realizacji. Toteż zadanie wykonywane będzie wyłącznie przez Wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy załadunku i transporcie materiałów niebezpiecznych.
Usługa realizowana będzie w miesiącu lipcu/sierpniu br. Dofinansowanie projektu z europejskiego funduszu w wysokości 85% poniesionych kosztów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »