Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru - projekty grantowe
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.06.2017.


LGD Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa - Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru – projekty grantowe

Zakoczylimy nabr i ocen wnioskw na dziaanie Rozwijanie dziaalnoci gospodarczej. rodki, ktrymi dysponowalimy w ramach naboru pozwoliy na dofinansowanie 6 firm dziaajcych na terenie naszych 5 gmin. W sumie zoono 19 wnioskw. Kolejny nabr na dziaania Rozwijanie i Podejmowanie dziaalnoci gospodarczej przewidujemy w pierwszym proczu 2018 roku.

Natomiast jesieni 2017 roku planujemy nabr wnioskw na tzw. projekty grantowe w ramach poddziaania „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno” objtego PROW 2014-2020 poniej przedstawiamy Pastwu oglne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.
Zakres tematyczny jesiennych naborw na granty to:

 1. Lokalne dziedzictwo kulturowe
 2. Maa Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
 3. Publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorw obszaru

Beneficjentami projektw grantowych mog by m.in.: osoby fizyczne, organizacje spoeczne, jednostki sektora finansw publicznych, osoby prawne, parafie. Mona bdzie uzyska wsparcie od 5 000 do 50 000 z na jeden projekt. Dofinansowanie wynosi 90% kosztw kwalifikowalnych; dla jednostek sektora finansw publicznych natomiast – 63,63%.
Przypomnijmy, e lokalna strategia rozwoju przewiduje trzy podstawowe rodzaje operacji:

 1. Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentw innych ni LGD;
 2. Projekty grantowe;
 3. Operacje wasne LGD.

Proces wyboru i oceny operacji odbywa si na podstawie Regulaminu Rady LGD oraz Procedur oceny i wyboru operacji. Procedury oceny i wyboru operacji dziel si na nastpujce podstawowe etapy:

 1. ogoszenie naboru;
 2. skadanie wnioskw;
 3. rejestrowanie wnioskw przez biuro LGD;
 4. wstpna weryfikacja wnioskw, ocena i wybr operacji tj. m.in.:
  1. ocena zgodnoci operacji z LSR;
  2. ocena operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru operacji,
 5. sporzdzenie listy operacji (zarwno ocenionych pozytywnie jak i negatywnie) i przyjcie jej w formie uchway;
 6. przekazanie informacji dla wnioskodawcw co do decyzji odnonie ich wnioskw;
 7. ogoszenie wynikw i przekazanie do Instytucji Wdraajcej wnioskw o udzielenie wsparcia dla wybranych operacji.

Wszystkim wnioskodawcom (z negatywnie ocenionymi wnioskami) przysuguje odwoanie (wniesienie protestu).

 

Kryteria wyboru operacji
Dokonujc oceny Pastwa wnioskw Rada opiera si bdzie na tzw. lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz kryteriach strategicznych (premiujcych). Opracowane kryteria wyboru operacji maj suy wybraniu operacji, ktre najpeniej bd realizowa cele zdefiniowane w LSR.
Rada oceniajc projekty grantowe bdzie braa pod uwag m.in. innowacyjno projektu, dowiadczenie w realizacji projektw, obszar realizacji i trwao projektu czy zaspokajanie potrzeb lokalnej spoecznoci w zakresie integracji, rekreacji, edukacji i ekologii. Szczegowe informacje na temat procedury oceny i wyboru a take kryteriw wyboru operacji znajd Pastwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakadka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Dugosza 36, budynek zespou szk-boczne wejcie, nr tel. 12 346 43 12).

Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »