To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w miejscowości Goszcza.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2017.
WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Goszcza

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 216/1 o pow. 0,5770 ha objęta KW nr KR1P/00466591/8 położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN2d – tereny zabudowy mieszkaniowej poza strefą podmiejską wg zasad i zagospodarowania terenu w zależności od zaleceń i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz na nieznacznym obszarze w terenach KZ- komunikacji drogowej
Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta położona w terenie płaskim . Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa . W odległości ok.150m na południowy wschód znajduje się sklep spożywczy oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w odległości ok.7km znajduje się Centrum administracyjne gminy.

Cena wywoławcza: 290 000,00 zł brutto ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100 )

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium , wysokość wadium ustala się w wysokości 29 000 zł (słownie : dwadzieścia dziewięć tys zł, 00/100 brutto) płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie: 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004
Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 22 czerwca 2017r
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca o godzinie 10.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 2 900 zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium , Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia,natomiast wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »