Nabór na stanowisko: Inspektor w referacie finansowym.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2017.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor w referacie finansowym.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne – kierunek rachunkowość i finanse lub zbliżony);
  7. staż pracy min. 3 lata.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub w księgowości budżetowej.
  • Znajomość przepisów ustaw:
   • o samorządzie gminnym,
   • o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   • o rachunkowości,
   • o podatku VAT,
   • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
   oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  • Biegła obsługa komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych oraz programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych.
  • Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  • Komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Księgowanie dochodów urzędu gminy.
  • Sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i rachunkowym.
  • Obsługa programów informatycznych: ,,Budżet – system finansowo-księgowy”.
  • Ewidencjonowanie i egzekwowanie wpłat od osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych z gminą (w szczególności: czynszów, opłat za ogrzewanie, za użytkowanie wieczyste, za ustanowioną hipotekę) – na podstawie otrzymanych z Referatu RiGG wykazów.
  • Prowadzenie ewidencji podatku VAT i wystawianie faktur.
  • Obsługa ZFŚS.
  • Nadzorowanie spraw z zakresu:
   • wdrażania i rozwoju programów informatycznych wykorzystywanych w referacie,
   • pomocy publicznej,
   • wymiaru podatków oraz egzekucji zaległości podatkowych i innych należności pieniężnych.
  • Realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących kontroli zarządczej, a w szczególności:
   • opracowywanie rocznego planu kontroli i innych aktów dotyczących systemu kontroli zarządczej,
   • przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli w jednostkach organizacyjnych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy,
   • przedstawianie wyników i wniosków pokontrolnych, składanie sprawozdań z wykonania kontroli,
   • nadzór nad stanem kontroli zarządczej,
   • współpraca z audytorem zewnętrznym.
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Gminy lub wynikających z regulaminu organizacyjnego.
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony),
   • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
   praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na I piętrze w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB,
  4. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
  9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
  10. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym”) w terminie do dnia 5 maja 2017 roku.
  W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia).
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »