To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.03.2017.

W środę 29 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Rozpoczęło się ono, zgodnie z obowiązującymi przepisami formalno-prawnymi, od części proceduralnej tj. przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad Rada Gminy zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 oraz zapoznała się z informacjami dotyczącymi planów pracy pozostałych Komisji Rady Gminy. Następnie Radni, przyjęli plan pracy Rady Gminy na rok 2017, który szczegółowo omówiła Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Doniec.

Kontynuując obrady, Rada Gminy przyjęła uchwały dotyczące rozpatrzenia petycji złożonych przez mieszkańców Maciejowic, Pietrzejowic i Prus, a odnoszące się do kwestii dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Kolejna z podjętych na XXVII Sesji Rady Gminy uchwał to uchwała o dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Jej przyjęcie poprzedziło odczytanie przez Panią Jadwigę Łach – Przewodniczącą Komisji Zdrowia,Oświaty, Kultury i Sportu opinii Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie pozytywnie oceniającej zaproponowaną przez Radę Gminy, we wcześniejszej uchwale intencyjnej, sieć oświaty na terenie naszej gminy. Treść ww. uchwały, a tym samym dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, została również pozytywnie oceniona przez nauczycielskie związki zawodowe, o czym również poinformowała zebranych Pani J. Łach.
W dalszej części obrad Radni przyjęli w formie uchwał: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2017 roku oraz „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Kolejne z podjętych na XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwał dotyczyły:

 • wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadowie,
 • wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 373/5 zlokalizowanej w Baranówce w drodze bezprzetargowej z obniżeniem ceny poniżej wartości jej oszacowania,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów -Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19.07.2004 r.
 • Potrzeba podjęcia tej ostatniej uchwały, a tym samym dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikała bezpośrednio z potrzeb Gminy, a także obowiązku posiadania co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który nakłada na gminę Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. 2016 poz. 250) Podejmowana zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

  Podczas XXVII Sesji Radni naszej gminy podjęli ponadto uchwały:

  • w sprawie nie wyodrębniania z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego na rok 2018 – uchwała ta została podjęta w oparciu o opinię Sołtysów, dotyczącą ww. tematu, a przedstawioną na spotkaniu w dniu 20 marca br.,
  • w sprawie wyrażenie zgody na przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków na wydatki bieżące,
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla jednostek OSP Karniów i OSP Łuczyce,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2017 roku – budowa chodników przy drogach powiatowych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2017 roku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów-Słomniki”,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2022

  Następnie Radni, wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na 2017-2019”.
  W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację dotyczącą pracy w okresie pomiędzy XXVI a XXVII Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta, krótkie informacje o pracach Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w analogicznym okresie, przedstawili ich Przewodniczący: Pan Zbigniew Raźny i Pan Władysław Zięciak. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »