Program wymiany pieców

Mieszkańcy naszej gminy, którzy aktualnie użytkują stare nie ekologiczne kotły opalane paliwem stałym, np. węglem lub drewnem, a chcieli by je wymienić na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, od 30 października bieżącego roku, mają ponowną okazję złożyć deklarację uczestnictwa w programie umożliwiającym uzyskanie dotacji na nowe kotły.

Ww. wsparcie jest możliwe w związku z faktem pozyskania przez tut. gminę, dodatkowej kwoty dofinansowania dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza).
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych, będzie wynosiło od 400 do 550 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku - nie więcej niż 8 tys. zł / kocioł w budynku jednorodzinnym (max 10 tys. dla budynku wielorodzinnego i wspólnego źródła ciepła). W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną, limit środków dofinansowania wynosi max 6 tys. zł dla budynku jednorodzinnego - dla budynku wielorodzinnego do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali i nie więcej niż 80 zł/m. kw. ogrzewanej powierzchni.

Przypominamy, iż warunkiem uczestnictwa w programie jest odpowiedni stopień termomodernizacji budynku w którym ma być zamontowany nowy kocioł lub plan przeprowadzenia termomodernizacji w okresie nie dłuższym niż rok od daty podpisania umowy na dofinansowanie.

W sprawie szczegółowych informacje na temat realizacji programu, zainteresowanych prosimy o kontakt z Ekodoradcą w siedzibie tut. urzędu gminy pok. 25 (II piętro) oraz pod numerem telefonu 12 387-22-62.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór deklaracji uczestnictwa w programie;
 2. Wzory oświadczeń stanowiących załączniki deklaracji uczestnictwa w programie
  1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego: PDF - 198 kB
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  3. Oświadczenie właścicieli o udzieleniu zgody na realizację inwestycji: PDF - 290 kB
  4. Oświadczenie że nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego: PDF - 277 kB
  5. Oświadczenie o posiadaniu zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła: PDF - 274 kB
  6. Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Gminy: PDF - 273 kB
 3. Regulamin uczestnictwa w programie.

Od 1 maja br. na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczynać będą swoją prace audytorzy, wykonując oceny energetyczne domów, które zostały zgłoszone do dofinansowania na wymianę pieca w ramach ZIT poddziałanie 4.4.1. Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz identyfikatory ze zdjęciem wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Audyty wykonywane są nieodpłatnie.

Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji - wymiany starych nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, np. węglem, drewnem na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, opalane paliwem gazowym lub biomasą. Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można zweryfikować w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod numerem (12) 387-22-62 lub (12) 387-14-10 wew. 16.
Oceny energetyczne będą wykonywane przez następujących przedstawicieli firmy ,,Niezależni Doradcy Energetyczni":

 • Tomasz Prusinowski,
 • Mirosław Ruczyński,
 • Józef Zera,
 • Dawid Karasek,
 • Magdalena Zięba,
 • Karolina Rainholc.

Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o:

 • wizję lokalną budynku i ocenę stanu istniejącego budynku,
 • dane pozyskane od właściciela/osoby upoważnionej,
 • istniejącą dokumentację budynku (projekt budynku)
 • przyjęcie założeń w przypadku niewystarczających danych.

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku obejmuje:

 • identyfikację budynku,
 • charakterystykę energetyczną budynku,
 • zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).
 • dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Jeżeli audyt energetyczny wykaże konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej, Wnioskodawca jest zobowiązany przeprowadzić zakres prac termomodernizacyjnych z własnych środków, gdyż te prace nie będą finansowane w ramach programu wymiany pieców. Właściciel może także skorzystać z programu pożyczkowego ,,JAWOR- poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych" obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12.

W celu przeprowadzenia audytu energetycznego należy:

 • umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej ścian zewnętrznych, okien, obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku itp.
 • udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,
 • po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania w budynku - jeśli są one konieczne,
 • potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.