To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.02.2017.

W środę 25 stycznia 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami formalno – prawnymi rozpoczęła się ona od części proceduralnej tj. przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy. Rada, poprzez głosowanie, wyraziła zgodę na zmianę proponowanego porządku obrad. Wprowadzona zmiana to wykreślenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego i wprowadzenie w jego miejsce punktu o treści: „ Informacja w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego oraz podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI w ośmioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III wraz z Oddziałem Przedszkolnym.

Zmiana ta spowodowana została listem Małopolskiego Kuratora Oświaty do Samorządowców z dnia 23 stycznia 2017 r., w treści którego znalazła się informacja, iż:„ projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, może być przygotowany i przyjęty przez Radę dopiero po zakończeniu działań związanych z likwidacją lub też przekształceniami istniejących szkół”.

 

Po ostatecznym przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z XXIV Sesji Rady, głos zabrała Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Doniec, która w swoim wystąpieniu przedstawiła obecnym na Sesji Radnym, Sołtysom, Dyrektorom placówek oświatowych naszej gminy, Rodzicom oraz przedstawicielom nauczycielskich związków zawodowych informację dotyczącą obowiązującej procedury, a przede wszystkim podjętych już działań, których celem jest wypracowanie optymalnego dla naszej gminy projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. W swojej wypowiedzi Pani Przewodnicząca podkreśliła, iż prace nad rozwiązaniem tej, jakże trudnej kwestii trwają od listopada 2016 roku. Uczestniczyli w nich Radni Gminy oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją. W ramach podjętych przez Radę działań odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami związków zawodowych. Rada szczegółowo zapoznała się z pismami i petycjami skierowanymi do niej przez mieszkańców. W trakcie prac nad opracowywaniem projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego brano pod uwagę wiele czynników w tym: istniejące warunki lokalowe, liczbę dzieci w poszczególnych obwodach szkolnych, możliwość organizacji pracowni przedmiotowych (fizyka, chemia, biologia) w poszczególnych szkołach, prognozy demograficzne, liczbę dzieci z danego obwodu szkolnego, które nie uczęszczają do ich szkoły obwodowej, liczbę dzieci spoza obwodu szkoły, które uczą się w poszczególnych placówkach, symulację czy w poszczególnych placówka wprowadzenie klasy VII i VIII nie spowoduje konieczności nauki w systemie dwuzmianowym. Przeprowadzona została także szczegółowa analiza kosztów utrzymania poszczególnych placówek oświatowych. Istotnym elementem branym pod uwagę podczas prac związanych z przygotowaniem projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego była również racjonalność wydatkowania środków publicznych na utrzymanie szkół. Kontynuując swoją wypowiedź Pani M. Doniec przedstawiła zebranym wstępny projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z nim na terenie naszej gminy działać będzie siedem szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII oraz Oddział Przedszkolny. Szkoły te to szkoły w Goszycach, Goszczy, Luborzycy, Łuczycach, Karniowie, Kocmyrzowie i Prusach. Zmiany dotyczące dwu szkół w Pietrzejowicach i Maciejowicach zawarte zostały w projektach uchwał intencyjnych. W przypadku szkoły w Pietrzejowicach zmiany to zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2016/2017 tj z dniem 31sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI w ośmioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III wraz z Oddziałem Przedszkolnym. Natomiast w przypadku szkoły w Maciejowicach to zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2016/2017 tj. z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej w Maciejowicach. Kończąc swoją wypowiedź Pani Przewodnicząca podkreśliła z naciskiem, iż uchwała intencyjna to uchwała wyrażająca zamiar podjęcia określonych działań, a nie decyzja ostateczna o ich przeprowadzeniu. Uchwała taka musi zostać skierowana do Małopolskiego Kuratorium Oświaty celem jej zaopiniowana. Równocześnie zaś treść podjętej uchwały intencyjnej podlegać będzie dalszym konsultacjom społecznym.
Po wystąpieniu Pani M. Doniec, rozpoczęła się dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał Pan Marek Wypych – sołtys Pietrzejowic. Po krótkiej charakterystyce obecnej sytuacji szkoły w Pietrzejowicach dotyczącej m.in. spraw lokalowych, roli tej placówki dla społeczności lokalnej, Pan M. Wypych poprosił o uzasadnienie uchwały intencyjnej dotyczącej szkoły w Pietrzejowicach. Powyższe uzasadnienie to odczytała Pani M. Doniec, a dodatkowymi informacjami szczegółowymi uzupełniła obecna na Sesji Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Pani Anna Szymczyk – Sierak. Następnie w imieniu Rady Rodziców szkoły podstawowej w Maciejowicach głos zabrała Pani Dorota Bień, która odczytała petycję przeciwko likwidacji tej szkoły. Petycję tę Pani D. Bień przekazała następnie na ręce Pani Przewodniczącej Rady Gminy. W dalszej części swojego wystąpienia Pani D. Bień odniosła się do srawy dowozu dzieci do szkół oraz problemów związanych z ich integracją w nowym środowisku. Odpowiedzi w kwestii organizacji i kosztów dowozu dzieci do szkół udzieliła Pani D. Bień, Pani Dyrektor A. Szymczyk – Sierak. Z kolei o pozytywach i negatywach integracji dzieci w „nowej” szkole, na prośbę Radnej Pani Katarzyny Koneweckiej – Hołój mówiły Panie I. Niklińska – Tutaj – Dyrektor SP w Goszycach oraz J. Wątorczyk – Dyrektor Gimnazjum w Luborzycy. W dyskusji dotyczącej przyszłości gminnej oświaty uczestniczyli także Radni Pan W. Zięciak, J, Głowa, Z. Raźny, A. Siry, Panie E. Rusek i J. Łach oraz Dyrektor SP Pietrzejowice Pani D. Luty, a także przedstawiciele mieszkańców: Pan L. Kaczmarczyk (Maciejowice), Panowie M. Świder i J. Dzioba (Pietrzejowice). Po zakończonej dyskusji,Rada Gminy przyjęła uchwałę intencyjną o zamiarze przekształcenia z końcem roku szkolnego 2016/2017 tj. z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI w ośmioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III wraz z Oddziałem Przedszkolnym (obecnie tj. w roku szkolnym 2016/2017 szkoła ta liczy 52 uczniów). Kolejna z podjętych przez Radę Gminy uchwał to również uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji z końcem roku szkolnego 2016/2017 tj. z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej w Maciejowicach (w roku szkolnym 2016/2017 szkoła w Maciejowicach liczy 34 uczniów). W budynku po szkole podstawowej w Maciejowicach planowane jest utworzenie filii przedszkola samorządowego.
W dalszej części obrad głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację dotyczącą pracy w okresie pomiędzy XXIV a XXV Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta, krótką informację o działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w analogicznym okresie przedstawił jej Przewodniczący Pan Władysław Zięciak.

Kolejnym punktem obrad XXV Sesji Rady Gminy było przyjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały Nr: XIII/92/2015 z dnia 29.12.2015 roku Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
  • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017
  • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2022.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »