To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

W czwartek 29 grudnia 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od części proceduralnej, w której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także protokół z posiedzenia XXIII Sesji Rady.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację dotyczącą pracy w okresie pomiędzy XXIII a XXIV Sesją Rady Gminy. Ważną częścią wystąpienia Pana Wójta była prezentacja multimedialna prezentująca zebranym szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych w naszej gminie w 2016 roku zadań inwestycyjnych oraz informacje o pozyskanych zewnętrznych środkach wsparcia finansowego dla naszej gminy, których łączna kwota wyniosła w 2016 roku 3 720 753, 68 zł. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta, sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w tym samym okresie przedłożyli ich Przewodniczący: Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016–2022. Założenia ww. zmian przedstawiła Radzie Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Kornelia Łakomy.
W dalszej części obrad Rada przystąpiła do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy, Pana Marka Jamborskiego, który omówił w nim podstawowe założenia budżetu na 2017 rok. W swojej wypowiedzi Pan Wójt podkreślił, że: „...budżet na rok 2017 to w istotnym stopniu budżet podporządkowany kontynuacji już rozpoczętych zadań, takich jak np. budowa szkoły w Karniowie, modernizacje i remonty dróg gminnych i powiatowych, budowa chodników, szczególnie wzdłuż dróg powiatowych”. Kontynuując swoje wystąpienie Pan Wójt podkreślił konieczność podjęcia wszechstronnych działań, których celem będzie pozyskanie przez gminę dodatkowego wsparcia finansowego w postaci zewnętrznych środków pomocowych. Zdaniem Pana Wójta: „ … aby działania takie były skuteczne wymagają właściwego przygotowania wszelkiej niezbędnej do tego dokumentacji technicznej, projektowej uzyskania niezbędnych pozwoleń, a w niekiedy także wykupy gruntów, na których zlokalizowane zostaną planowane inwestycje. Właściwe przygotowanie, które pozwali skutecznie aplikować naszej gminie o środki pomocowe wymaga więc zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 odpowiedniej puli środków finansowych”. Po wystąpieniu Pana Wójta, w imieniu stałych Komisji Rady Gminy, które w toku prac związanych z jego przygotowaniem szczegółowo analizowały projekt budżetu naszej gminy na rok 2017, głos zabrali ich Przewodniczący, którzy pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały budżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie, uchwalając tym samym budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017. Również jednogłośnie Rada Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2017–2022. W dalszej części XXIV Sesji Rady Gminy, Rada podjęła uchwały:

  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017,
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
  • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca,
  • w sprawie uchwalenie rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,
  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prusy,
  • w sprawie wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Baranówka,
  • w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, prowadzonego przez Gminę Kraków.

Ostatnia z podjętych podczas XXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwał to uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z treścią przyjętej uchwały nowa taryfa obowiązywać będzie w okresie od dnia 5 lutego 2017 roku do dnia 5 lutego 2018 roku i wynosić będzie:

  • za 1 metr sześcienny ścieków bytowych odprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej – 5,45 zł (brutto),
  • stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych - 162,00 zł (brutto).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »