To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.12.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

4. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

9. Uchwalenie rocznego "Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prusy.

11. Wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Baranówka.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »