To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko: Inspektor ds. księgowości
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.12.2016.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. Księgowości

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej lub wykształcenie średnie i co najmniej czteroletni staż pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Preferowane wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie w pracy w księgowości.
  2. Znajomość przepisów ustaw:
   • o finansach publicznych,
   • o rachunkowości,
   • o ubezpieczeniach społecznych,
   • o podatku od towarów i usług (VAT),
   a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  3. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych.
  4. Sumienność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  5. Komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  • sprawdzanie faktur pod względem formalno - rachunkowym i przedkładanie ich do akceptacji w celu zapłaty,
  • księgowanie komputerowe zadekretowanych dokumentów,
  • współpraca w prowadzeniu ewidencji należnych świadczeń pracowniczych,
  • rozliczanie delegacji i ryczałtów,
  • prowadzenie ewidencji i obsługa płatności za wodę,
  • wystawianie faktur VAT dla usługobiorców łącznie z windykacją należności,
  • księgowanie i analiza stanu należności i zobowiązań na kontach analitycznych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • ścisła współpraca z Główną Księgową ZGK w zakresie ewidencji i sprawozdawczości,
  • wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonego.
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   • praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie),
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
  • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
  5. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
  7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy" na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy) w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku do godz. 12-tej. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
  Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 5 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »