To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Dnia 29 listopada 2016 r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXIII Sesji Rady naszej Gminy, w której uczestniczyli również zaproszeni Goście w osobach Pana dr Wojciecha Skuchy – Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Radnego Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, obrady XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca rozpoczęły się od zatwierdzenia przez Radnych porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

W kolejnym punkcie obrad odbyła się dyskusja z udziałem obecnych na Sesji Gości reprezentujących władze samorządowe Małopolski oraz Powiatu Krakowskiego dotycząca ustalenia i ulepszenia form i skuteczności Ich współpracy z Samorządem naszej Gminy. W dyskusji, którą rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzata Doniec. Następnie głos zabrał Pan W. Skucha, który przedstawił zebranym zakres swojej działalności, jako Radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Zakres ten obejmuje takie tematy jak: drogi, budżet Województwa Małopolskiego, kwestie opieki społecznej, polityki prorodzinnej i zdrowia. Po wystąpieniu Pana W. Skuchy, w dalszej części dyskusji udział wzięli Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, Radny Powiatu Krakowskiego Pan Krzysztof Malik oraz Radni naszej gminy:Pani Katarzyna Konewecka – Hołój, Pan Władysław Zięciak i Pan Jacek Głowa. W jej trakcie poruszone zostały tematy dotyczące m.in. budowy drogi rowerowej oraz chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej 776. Po zakończonej dyskusji głos zabrała ponownie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec, która odczytał zebranym list gratulacyjny skierowany do Pana Wójta Marka Jamborskiego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę w związku z wyborem, już po raz piętnasty, na „Najpopularniejszego Wójta Małopolski” w plebiscycie czytelników „Gazety Krakowskiej”.

Po krótkiej przerwie, głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XXII a XXIII Sesją Rady Gminy. Szczególnie wiele miejsca w swoim wystąpieniu Pan Wójt poświęcił planowanym inwestycjom drogowym i parkingom typu P&R oraz pozyskanym na ich realizację środkom pomocowym. Swoją wypowiedź Pan Wójt zilustrował prezentacją multimedialną poświęconą tej tematyce, a przygotowaną przez Panią Agnieszkę Kozłowską.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

  • wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, poprzez powołanie do życia Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy,
  • nadania Statutu Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy,
  • utworzenia nowej gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy i nadania jej statutu. Jednostka ta rozpocznie swoją działalność od dnia 1 stycznia 2017 roku, a zajmować się będzie zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Kolejne z podjętych na XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca uchwał to uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rejonie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. I tak w rejonie w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o cena za 1 m 3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców zaopatrywanych przez PUK Michałowice w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 3,32 zł (brutto). Stawka opłaty abonamentowej 2,70 zł (brutto), natomiast stawka opłaty wynikającej z kosztów przyłączenia do urządzeń wodociągowych 54,00 zł (brutto). Z kolei w rejonie działania gminnej jednostki budżetowej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy w okresie od 4 stycznia 2017 roku do 4 lipca 2018 roku cena za 1 m 3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców zaopatrywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy wynosić będzie 3,13 zł (brutto). Stawka opłaty abonamentowej 2,70 zł (brutto), natomiast stawka opłaty wynikającej z kosztów przyłączenia do urządzeń wodociągowych 162,00 zł (brutto).
Następna przyjęta tego dnia przez Radę Gminy uchwała dotyczyła wysokości stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z decyzją Rady Gminy zawartą w ww. uchwale stawki te zostały przyjęte w takiej samej wysokości, jaka obowiązywała w roku 2016. Jedyne zmiany wprowadzone przez Radę Gminy w uchwale dotyczyły zmiany obniżenia wysokości stawki podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, oraz od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach , dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Następnie Pani Bożena Prowadzisz poinformowała Radę oraz Sołtysów, że zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 kwintal. Przypomniała też, że w roku 2016 cena żyta wynosiła 53,75 zł za 1 kwintal, była więc wyższa o 2,44%. W takiej sytuacji Rada Gminy postanowiła przyjąć za podstawę naliczania podatku rolnego w roku 2017 kwotę zawartą w Komunikacie Prezesa GUS czyli 52,44 zł.

Na posiedzeniu XXIII Sesji w dniu 29 listopada br. Rada Gminy przyjęła również uchwały dotyczące:

  • przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, a położonych w miejscowościach Goszcza i Sadowie,
  • nadania nazw ulic w miejscowości Dojazdów,
  • zmian Uchwały Nr XIV/102/2016 oraz Uchwały Nr XIV/103/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., które to uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych w 2016 roku oraz pomocy finansowej przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych,
  • dotacji z budżetu gminy dla jednostki OSP w Łososkowicach
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

Posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca zakończyły zgodnie z przyjętym porządkiem obrad interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.

Zdjęcia: Jacek Kaczmarczyk

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »