To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2016.

W piątek 2 września 2016 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie przyjętego porządku obrad, Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedłożył obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom sprawozdanie z pracy w okresie, który upłynął pomiędzy XX a XXI Sesją Rady Gminy. Uzupełnieniem wystąpienia Pana Wójta była informacja o działaniach podejmowanych w zakresie remontów i modernizacji dróg na terenie naszej gminy, przedstawiona przez Pana Janusza Guzego. Następnie głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, którzy omówili pracę ww. Komisji w analogicznym okresie. W dalszym ciągu obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie poprzez kolejną przyjętą uchwałę wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Krakowskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów- Słomniki”. Następną z podjętych uchwał, Rada zadecydowała o udzieleniu dotacji z budżetu gminy dla jednostki OSP w Karniowie. Ostatnie uchwały przyjęte przez Radę na XXI Sesji dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2016, a tym samym zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016–2022. XXI Sesję Rady Gminy, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zakończyły interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »