To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.08.2016.

27 lipca 2016 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z obowiązująca procedurą posiedzenie rozpoczęło się od jej części formalnej tj. zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z posiedzenia poprzedniej XIX Sesji Rady. W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Pan Andrzej Szwajca - Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, który poinformował obecnych na posiedzeniu XX Sesji Rady o wynikach przeprowadzonej, skutkiem zalecenie Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, kontroli i oceny sprawności hydrantów, znajdujących się przy obiektach użyteczności publicznej i drogach głównych na obszarze gminy. Kontroli tej dokonała specjalnie powołana komisja, w skład której obok Komendanta Gminnego OSP Pana Andrzeja Szwajcy weszli przedstawiciele Urzędu Gminy oraz jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja stwierdziła, iż znacząca część hydrantów jest niesprawna. Po wystąpieniu Pana A. Szwajcy rozpoczęła się dyskusja dotycząca stanu sieci wodociągowej w naszej gminie. Wzięli w niej udział m.in. Radni (P.P. M. Doniec, J. Łach, K. Konewecka – Hołój, W. Zięciak, A. Siry, A. Kaczmarczyk), Sołtysi (P.P. M. Wypych, A. Siudek), obecni na Sesji mieszkańcy naszej gminy (Pani Ewa Matuszewska), Pracownicy Urzędu Gminy (P. M. Ból) oraz eksploatator gminnej sieci wodociągowej Pan Z. Nagacz. W czasie dyskusji poruszone zostały kwestie dotyczące wyników wspomnianej już wcześniej kontroli stanu hydrantów, sprawa włączenia do eksploatacji studni głębinowej w Łuczycach, a także problemy w relacjach pomiędzy użytkownikami sieci a jej eksploatatorem (trudności w nawiązaniu kontaktu z eksploatatorem, niewywiązywanie się przez niego z ustalonych terminów, kłopoty z odbiorem przyłączy, a przede wszystkim arogancję, z jaką w kontaktach eksploatatorem sieci spotykają się mieszkańcy gminy). Podsumowaniem dyskusji było wystąpienie Pana Wójta Marka Jamborskiego, który powiedział min.:” … Nie tak powinna wyglądać nasza współpraca. Współpraca z urzędem i samorządem winna być spójna. Gmina chętnie włączy się w rozwiązywanie wszelkich problemów, jednak pamiętajmy, że odpowiedzialność personalna za stan i funkcjonowanie sieci wodociągowej to odpowiedzialność eksploatatora, która wynika z treści umowy zawartej z gminą. Osobiście bardzo bolą mnie narzekanie ze strony mieszkańców na współpracę z Panem Nagaczem. Są dla mnie nie do zaakceptowania sytuacje, kiedy to nie odbiera się telefonów od mieszkańców czy też zwleka z odbiorami przyłączy. Takie traktowanie naszych mieszkańców jest nie do przyjęcia”. Z przedstawioną powyżej argumentacją w pełni zgodziła się Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec, która powiedziała: ”...była to bardzo rzeczowa wypowiedź i można ją traktować jako podsumowanie dyskusji”. W kolejnym punkcie porządku obrad, Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XIX a XX Sesją Rady Gminy. Następnie, po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta sprawozdania z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w tym samym okresie przedstawili ich Przewodniczący: Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług. W dalszej części obrad Rada podjęła dwie uchwały dotyczące wprowadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Pierwsza z nich to uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Kocmyrzów - Luborzyca (w zakresie zmiany przeznaczenia działek położonych w Dojazdowie), druga z kolei to uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XII/78/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w jej granicach administracyjnych (w zakresie odstąpienia od dalszego procedowania zmiany planu w obszarach osuwiskowych). Następnie Rada Gminy uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ostatnie z podjętych na XX Sesji Rady uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022. Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończył omówienie spraw bieżących i wolne wnioski oraz interpelacje i zapytania Radnych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »