To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Konkurs ofert na badanie wad postawy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.08.2016.

WJT GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA Luborzyca Nr 97, 32-010 Luborzyca na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z pn. zm.) oraz Porozumienia z dnia 22 padziernika 2015 r. zawartego z Powiatem Krakowskim sprawie wsplnej realizacji programu pn. "Badanie wad postawy uczniw klas I i II gimnazjw z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2015-2020 ogasza Konkurs ofert na wybr realizatora w 2016 r. I etapu profilaktycznego programu zdrowotnego „Badanie wad postawy uczniw klas I i II gimnazjw z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” w Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy

 1. Do konkursu ofert mog przystpi podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o dziaalnoci leczniczej, ktre udzielaj wiadcze zdrowotnych w zakresie objtym konkursem.
 2. Cele programu:
  • Identyfikacja dzieci z okrelonej populacji wiekowej zagroonych wadami postawy, ktra doprowadzi do podjcia dziaa w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych do podjcia leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  • Edukacja w zakresie profilaktyki schorze krgosupa w postaci spotka z rodzicami, omwienia wynikw bada, uwiadomienia zagroe i konsekwencji rozpoznanych wad jak rwnie zwrcenie uwagi na czynniki wpywajce na rozwj wad (np. czste zwolnienia z zaj WF dzieci przez rodzicw) jak rwnie przekazanie wiedzy i umiejtnoci w zakresie ksztatowania prawidowych postaw uczniw, wzmocnienie ich aktywnoci ruchowej co moe skutkowa nie tylko zmniejszeniem problemu wad postawy, ale te wpywa na problemy takie jak otyo i jej powikania, a w pniejszym yciu: problemy kardiologiczne, zaburzenia lipidowe, osteoporoza i inne, oraz na sfer rozwoju psychicznego.
  • Pokazanie rnych form terapii, ktre mog by kontynuowane po zakoczeniu dziaa w ramach programu.
  • Uzyskanie efektu w postaci wzrostu wiadomoci u rodzicw, dzieci i dyrektorw szk z zagroe zdrowotnych jakie nios za sob wady postawy.
 3. Przedsiwzicia realizowane w ramach I etapu programu:
  1. Badania przesiewowe.
   • Wykonanie bada przesiewowych tradycyjn metod badania fizykalnego z testem zgiciowym Adamsa i jednoczesn jego weryfikacj przez komputerow ocen wad postawy z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej, czyli ujcie wykrytej wady w parametry matematyczne. Badania musz by wykonane przez specjalist osob co najmniej z tytuem mgr rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii z udokumentowanym co najmniej 2-letnim dowiadczeniem w diagnozowaniu z uyciem metody mory projekcyjnej.
   • Analiza wynikw wydrukw komputerowych i opis musi by wykonywany pod nadzorem medycznym lekarza rehabilitacji II stopnia.
   • Realizator programu zobowizany jest do przygotowania materiaw informacyjnych dotyczcych programu ( ulotki informacyjne i plakaty) oraz ulotki informacyjnej o badaniu dla rodzica, ktra umoliwi mu podjcie decyzji w zakresie udziau dziecka w danym etapie programu.
   • Po badaniu realizator zobowizany jest do przekazania opiekunom dziecka wynikw bada wraz opisem i zaleceniami do dalszego postpowania.
  2. Dziaania edukacyjno-informacyjne
   • Istotnym elementem programu zmierzajcym do poprawy stosunkowo niskiego stanu wiedzy w zakresie profilaktyki wad postawy wrd uczniw, rodzicw i nauczycieli jest przeprowadzenie dziaa edukacyjnych i promocyjnych. Na zorganizowanych spotkaniach z rodzicami i nauczycielami szczegowo omwione bd wyniki bada i postawionej diagnozy, zostan uwiadomione zagroenia i konsekwencje rozpoznanych wad.
   • Celem pobocznym jest rozpropagowanie i nagonienie idei programu .
  3. Dziaania organizacyjne
   • W wyniku bada przesiewowych nastpi podzia zdiagnozowanej populacji na 3 podstawowe grupy:
    I grupa – dzieci z postaw prawidow lub z nieznacznymi wadami w p. Strzakowej i wadami koczyn dolnych. i kierowanych do monitorowania w latach nastpnych. Zajcia korekcyjne na pywalni lub stacyjnych zaj korekcyjnych mog by dla tej grupy jedyn form terapii.
    II grupa – dzieci ze zdiagnozowan wad postawy wymagajc podjcia specjalistycznych dziaa terapeutycznych i kierowanych do monitorowania w latach nastpnych. Dzieci powinny by kierowane na indywidualne zajcia terapeutyczne. Zajcia korekcyjne na pywalni powinny by dla tej grupy dodatkow form terapii.
    III grupa – wymagajca skierowania do specjalistycznej konsultacji lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ i realizowanego przez podmiot wyoniony w drodze konkursu i realizujcy program i kierowanych do monitorowania w latach nastpnych.
    Do tej grupy kierowane bd dzieci z podejrzeniem:
    • choroby Scheuermanna,
    • idiopatycznej skoliozy wielopaszczyznowej,
    • pochylenia i rotacji miednicy,
    • znacznej dysfunkcji koczyn dolnych i zgaszajce dolegliwoci blowe.
    W trakcie konsultacji lekarz specjalista rehabilitacji potwierdzi diagnoz i skieruje ewentualnie dziecko na zajcia w formie indywidualnych wicze korekcyjnych prowadzonych wedug specjalistycznych metod takich metod jak midzy innymi : Lahnert-Schorth, PNF w skoliozach, prof Dobosiewicz, dr Biaek, Yumeiho, Akermanna. Zajcia korekcyjne na pywalni powinny by dla tej grupy dodatkow form terapii.
    Konsultacje lekarskie finansowane bd przez NFZ z kontraktu podmiotu realizujcego program.
   • Sporzdzenie dwch egzemplarzy (dla Gminy i Powiatu) informacji o wynikach realizacji programu okrelajcej ilo osb uczestniczcych w spotkaniach informacyjnych, sposb prowadzenia akcji promujcej program, ilo uczniw objtych badaniem, ilo uczniw z ujawnionymi schorzeniami wraz z ogln charakterystyk (wiek, pe, pesel) kwalifikujcych ich do II etapu programu realizowanego przez Powiat Krakowski oraz uzyskanie pisemnej zgody rodzicw na udostpnienie i przekazanie tych informacji do Powiatu.
    Pena tre programu dostpna jest na stronie Powiatu Krakowskiego.
 4. Konkurs obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie bada wykrywania wad postawy u ok. 200 uczniw klas I i II Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy.
 5. Termin realizacji programu obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 roku.
 6. Maksymalna wysoko rodkw przeznaczonych na realizacj zadania – 10.000,- z. Zgodnie z zaoeniami programu - koszt jednego badania przesiewowego tradycyjn metod badania fizykalnego z testem zgiciowym Adamsa i jednoczesn jego weryfikacj przez komputerow ocen wad postawy z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej, czyli ujcie wykrytej wady w parametry matematyczne wynosi 35 z . W cen badania wliczone s wszelkie koszty opracowania i przygotowania wydrukw wynikw badania, przygotowania i przeprowadzenia czci edukacyjno – informacyjnej oraz kwalifikacji dzieci do II etapu programu.
 7. Wymagania stawiane Oferentom:
  1. Uprawnionymi do zoenia oferty s podmioty, ktre zgodnie z ustawami: o dziaalnoci leczniczej i o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, mog udziela wiadcze zdrowotnych w zakresie objtym konkursem.
  2. Podmiot leczniczy musi mie siedzib na terenie powiatu krakowskiego lub miasta Krakowa aby w razie potrzeby przeprowadzi specjalistyczn konsultacj lekarsk w ramach wasnego kontraktu z NFZ.
  3. Badania musz by wykonywane przez specjalist (osob co najmniej z tytuem mgr. rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii z udokumentowanym co najmniej 2-letnim dowiadczeniem w diagnozowaniu z uyciem mory projekcyjnej) a analiza wynikw wydrukw komputerowych i ich opis musz by dokonane pod nadzorem medycznym lekarza rehabilitacji II stopnia.
  4. Sprzt powinien posiada odpowiednie i aktualne atesty.
 8. Oferenci zobowizani s zoy nastpujce dokumenty: ol>
  1. Ofert sporzdzon w jzyku polskim na formularzu zgodnym z zacznikiem nr 2 do Zarzdzenia Nr 0050.45.2016 Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 9 sierpnia 2016 r., opatrzon pieczci i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu leczniczego (Ewentualne poprawki w treci oferty musz by parafowane i datowane wasnorcznie przez osob podpisujc ofert. Oferent moe wprowadzi zmiany lub wycofa zoon ofert, jeeli przed upywem terminu skadania ofert w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiajcego).
  2. Owiadczenia:
   • o zapoznaniu si z treci ogoszenia o konkursie,
   • o finansowaniu bada jedynie przez Gmin Kocmyrzw-Luborzyca, bez udziau innych rde.
  3. Dokumenty:
   • aktualny wpis do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz,
   • aktualny wpis do rejestru sdowego lub ewidencji dziaalnoci gospodarczej,
   • statut (jeeli posiada),
   • kopia polisy OC w zakresie przedmiotu postpowania.
   Dokumenty powinny by przedstawione w kserokopii powiadczonej za zgodno z oryginaem przez osob upowanion do skadania owiadcze w imieniu Oferenta.
 9. Formularze ofert dostpne s na stronie internetowej www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl (PDF - 102 kB, DOC - 74 kB) oraz w pokoju nr 17 od poniedziaku do pitku w godz. 8.00-15.00.
 10. Kompletn ofert wraz z wymaganymi zacznikami naley skada w nieprzejrzystej, zapiecztowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiajcego i opatrzonej napisem: Konkurs ofert "Badanie wad postawy uczniw klas I i II Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy”.
 11. Oferty naley skada w Kancelarii Oglnej Urzdu Gminy lub drog pocztow na adres: Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca najpniej do dnia 2 wrzenia 2016 r. do godz. 11.00. Oferty przesane poczt bd zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, e wpyn do urzdu z zachowaniem powyszego terminu.
 12. Otwarcie ofert nastpi w dniu 2 wrzenia 2016 r. o godz. 14.00 w pokoju nr 17.
 13. Rozstrzygnicia dokona komisja konkursowa zebrana w Urzdzie Gminy - do dnia 8 wrzenia 2016 r.
 14. Oferty powinny spenia warunki formalne okrelone w warunkach konkursu. Oferty nie speniajce wymogw okrelonych w niniejszym ogoszeniu, niekompletne oraz zoone po terminie – nie bd rozpatrywane.
 15. Okrela si termin zwizania ofert nie duszy ni 30 dni od upywu terminu skadania ofert.
 16. Przy rozpatrywaniu ofert bd brane pod uwag nastpujce kryteria:
  • cena badania jednego ucznia,
  • kwalifikacje personelu realizujcego program,
  • sprzt medyczny,
  • dotychczasowe dowiadczenia w realizacji programw zdrowotnych,
  • zasady realizacji programu.
 17. Szczegowe warunki realizacji zadania zostan uregulowane w umowie zawartej pomidzy Gmin Kocmyrzw -Luborzyca a wyonionym w drodze postpowania konkursowego podmiotem.
 18. Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu lub przesunicia terminu skadania ofert bez podania przyczyny.
 19. Podmioty maj moliwo skadania skarg i protestw dotyczcych konkursu ofert.
 20. W cigu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygniciu postpowania konkursowego, Oferentowi przysuguje prawo wniesienia do Wjta Gminy umotywowanego protestu.

Wzr umowy: PDF - 68 kB

Wjt Gminy
mgr in. Marek Jamborski

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »