To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.07.2016.

29 czerwca 2016 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Rozpoczęło się ono od przyjęcia przez Radę Gminy porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z posiedzenia XVIII Sesji Rady. W pierwszym punkcie obrad informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszej gminie, przedstawiał zebranym, obecny na posiedzeniu Komendant Gminny OSP Pan Andrzej Szwajca.

W swoim wystąpieniu Pan A. Szwajca szczegółowo omówił strukturę organizacyjną oraz zakres działań realizowanych przez jedenaście, działających na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych. Pan Komendant w swojej wypowiedzi podkreślił wysoki stopień profesjonalizmu działań naszych strażaków. Zwrócił również uwagę na stale rosnące zainteresowanie młodych mieszkańców naszej gminy działalnością w gminnych jednostkach OSP. Następnie Pan A. Szwajca wspólnie z Zastępcą Wójta Gminy Panem Wiesławem Wójcikiem przybliżyli obecnych na Sesji stan przygotowań naszej gminy do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jak powiedział Pan W. Wójcik: „w naszej gminie udostępnione zostaną na potrzeby pielgrzymów pomieszczenia w budynkach szkół podstawowych w Prusach, Luborzycy, Łuczycach, Goszczy, Kocmyrzowie I oraz w budynku wiejskim w Krzysztoforzycach i remizie OSP Rawałowice. Wykorzystanie tego ostatniego budynku tj. remizy OSP Rawałowice uzależnione jest od montażu natrysków, co zapewnić ma Kuria Metropolitalna w Krakowie. Łącznie w szkołach i budynkach komunalnych gminy ma zostać zakwaterowanych 390 pielgrzymów. Ponadto na terenie gminy wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla autokarów. Będą one znajdować się w Wilkowie na drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą gminną (przysiółek Brzeziny, posesja nr 82) do skrzyżowania z drogą gminną przy kaplicy (posesja nr 68), w Dojazdowie w centrum miejscowości na parkingu obok siedziby nieistniejącej już firmy „Marfie 2000” (20 autokarów), obok Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie (4 autokary) oraz w pobliżu Centrum Kultury i Promocji w Baranówce (3 autokary). Pozostałe autokary pielgrzymów, którzy będą przebywali na terenie naszej gminy, będą zaparkowane w pobliżu miejsca ich zakwaterowania. Ponadto chciałbym Państwa poinformować, iż Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie przewiduje w okresie trwania Światowych Dni Młodzieży, zmian w kursowaniu autobusów MPK linii aglomeracyjnych”.

W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy XVIII a XIX Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Pani Jadwiga Łach- Komisja Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, którzy omówili pracę ww. Komisji w analogicznym okresie. Następnie Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Baranówka.
Kolejnym i najistotniejszym tego dnia punktem obrad XIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca za rok 2015 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca za 2015 rok.
W zgodzie z obowiązującymi procedurami prawnymi, które szczegółowo przypomniała Radnym Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Doniec, realizacja tego punku obrad rozpoczęła się od odczytania przez Skarbnika Gminy Panią Kornelię Łakomy pozytywnej opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie,a dotyczącej sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu przez Gminę Kocmyrzów- Luborzyca w roku 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Po wystąpieniu Pani Skarbnik, głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Zbigniew Raźny, który przedstawił wniosek formalny wraz z jego uzasadnieniem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015. Dopełnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Doniec, która odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów- Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu. Po wystąpieniu Pani Przewodniczącej, głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na XIX Sesji Rady Gminy Radnym i Sołtysom prezentację multimedialną pt. „Rok 2015. Inwestycje gminne w obrazach i liczbach”, obrazującą zrealizowane w naszej gminie w roku ubiegłym zadania inwestycyjne. Dopełnieniem ww. prezentacji była przedstawiona zebranym przez Pana Wójta multimedialna prezentacja, przedstawiająca ranking, obrazujący stopień pozyskania i wykorzystania dotacji Unii Europejskiej przez polskie samorządy w okresie 2004 – 2014. Ranking ten został opracowany przez redakcję czasopisma „Wspólnota” na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ankiet wypełnionych przez spółki komunalne w latach 2004 -2014. Prezentując wyniki poszczególnych samorządów, autorzy zastosowali podział na województwa i miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty i miasta powiatowe, gminy miejskie i gminy wiejskie. Kolejność miejsc na liście rankingowej została ustalona na podstawie wielkości wydatków finansowanych ze środków unijnych przypadających na 1 mieszkańca w okresie 2004-2014 (liczbę mieszkańców przyjęto jako stan na dzień 31.12.2014 r.).
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, która oceniana była w kategorii gmin wiejskich, w okresie 2004 – 2014 wydatkowała 1741,80 zł środków pomocowych Unii Europejskiej na 1 mieszkańca (liczba ludności gminy na dzień 31.12.2014 r. – 14 234 osoby). Taki wynik, daje nam w efekcie za okres 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej:

  • w Polsce – 509 miejsce na 1566 gmin wiejskich
  • w Województwie Małopolskim – 35 miejsce na 121 gmin wiejskich w Powiecie Krakowskim - 3 miejsce na 12 gmin wiejskich

W dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniu Pana Wójta uczestniczyli Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w pełni poparli wniosek o udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu w minionym 2015 roku. Dyskusję zakończyły głosowania, w wyniku których Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2015, a także jednogłośnie podjęli uchwalę o udzieleniu absolutorium za rok 2015 Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu.
W dalszej części obrad Rada Gminy poprzez przyjęcie stosownych uchwał zatwierdziła sprawozdania finansowe za rok 2015 Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następnie dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2013-2020, natomiast druga wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2016, a tym samym zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016–2022.
Posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »