To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.07.2016.

Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż od 28 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w formie projektu partnerskiego, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Partnera Wiodącego, a 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwo Lubelskie występują w roli Partnerów. Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów projektu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
W ramach małopolskiego wsparcia pracuje aktualnie 5 Doradców Energetycznych (docelowo 6 osób), którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem Projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy.
W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzeniu szkoleń dla energetyków gmin, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza, pomoc w doborze źródeł finansowania oraz weryfikowanie audytów energetycznych. WFOŚiGW współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który realizuje Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Działania realizowane w ramach Projektu LIFE oraz Projektu Doradztwa wzajemnie się uzupełniają. Konsekwencją współdziałania jest dążenie do zachowania standardu zapisów programów gospodarki niskoemisyjnej PGN, nie tylko w ramach województwa małopolskiego, lecz w skali całego kraju. Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest Mariusz Sałęga (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 785-855-930, e-mail: mariusz.salega@wfos.krakow.pl lub doradztwo@wfos.krakow.pl). Wszelkie informacje dotyczące Projektu można również znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie: www.wfos.krakow.pl pod zakładką Doradztwo Energetyczne (obecnie w przygotowaniu) oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/.
Doradcy Energetyczni służą pomocą na etapie przygotowania, aktualizacji i oceny poprawności PGN-ów, planowania i wdrażania inwestycji oraz wskazują dostępne na rynku źródła finansowania. Współpraca z Doradcami Energetycznymi ułatwi celowe wydatkowanie środków.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »