To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.06.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 29 czerwca 2016 r. /roda/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XIX Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

  1. Przyjcie protokou z poprzedniej, XVIII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
  3. Podjcie uchway w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomoci gruntowej stanowicej wasno Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w miejscowoci Baranwka.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budetu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca za rok 2015 oraz podjcie uchwa w sprawie ich zatwierdzenia i absolutorium dla Wjta Gminy.
  5. Informacja Komendanta Gminnego OSP o stanie bezpieczestwa przeciwpoarowego w Gminie oraz przygotowa do DM.
  6. Zatwierdzenie rocznych sprawozda finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015.
  7. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway dotyczcej Gminnej Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Kocmyrzw-Luborzyca na lata 2013-2020.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »