To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2016.

W poniedziałek 6 czerwca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Uczestniczyli w niej zaproszeni Goście w osobach: Radnych Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika i Pana Włodzimierza Tochowicza, Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Jacka Grygi oraz Pani Ewy Goras, reprezentującej Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji Instytutu Rozwoju Miast. Poniedziałkowa Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi, od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy.

Kolejnym punktem obrad była przedstawił Zastępca Dyrektora ZD Powiatu Krakowskiego Pan Jacek Gryga. W swoim wystąpieniu Pan J. Gryga skoncentrował się na przedstawieniu działań przewidzianych do wykonania na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz stopniu zaawansowania ich realizacji. I tak w ramach Inicjatyw Samorządowych, w których Powiat korzysta ze wsparcia finansowego gminy w 2016 r. przewidziana została realizacja ośmiu zadań. Są to: modernizacja nawierzchni drogi Wiktorowice – Zastów (850 m), drogi w Goszczy (600 m), drogi w Zastowie (500 m) oraz budowa odcinków chodników przy drogach powiatowych w Prusach, Łuczycach, Goszczy, Skrzeszowicach,Goszycach.Jeśli chodzi o budowę chodników to, jak poinformował zebranych Pan Dyrektor J. Gryga, pierwszym krokiem do jej realizacji było zlecenie przez ZD wykonania projektów. Do jego wykonania Powiat wybrał dwie firmy. W okresie wakacyjnym wspomniane projekty powinny zostać ukończone, a po zakończeniu okresu wakacyjnego wdrożone do realizacji. Jednakże, jak podkreślił Pan J. Gryga zakres inwestycji zostanie ostatecznie określony w zależności od posiadanych przez Powiat środków finansowych. Ponadto, jak powiedział Pan J. Gryga, Powiat planuje przebudowę drogi Słomniki – Kocmyrzów która jest połączeniem regionalnym, spełniającym już dziś wymogi drogi wojewódzkiej. Na 12-to kilometrowym odcinku planuje się około 9 km przebudów, a także dobudowę chodnika na terenach zabudowanych. Realizacja tego projektu, zdaniem Pana J. Grygi, dojdzie do skutku być może w przyszłym roku. Pan Dyrektor przedstawił także zebranym informację o pracach kończących zimowe utrzymanie dróg m.in. o oczyszczaniu pasów drogowych.Przy realizacji tego zadania zaoszczędzono środki finansowe, dzięki czemu udało się ściąć część poboczy. Dyrektor Jacek Gryga poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na udrożnienia rowów w Dojazdowie, Baranówce i Wiktorowicach (koszt zadania 75 tys. zł.). W 2016 r. planowana jest też budowa dwóch przepustów wodnych – w Baranówce i Czulicach, a w Dojazdowie – remont przepustu oraz udrożnienie rowów. Powiat realizuję również zadanie związane z wykaszaniem poboczy i rowów. Trwają także działania mające na celu wyłonienie wykonawcy remontu chodników w Wysiołku Luborzyckim (dwa odcinki). Po wystąpieniu Pana Dyrektora J. Grygi rozpoczęła się dyskusja. Wzięli w niej udział m.in. Pan Wójt M. Jamborski, Radni naszej Gminy: Panie M. Doniec, J. Łach, K. Konewecka-Hołój, Ł. Nagacz, E. Rusek, Panowie W. Zięciak, K. Krupiński, A. Siry, A. Kaczmarczyk, Z. Raźny, sołtys Goszczy Pan A. Siudek oraz Radni Powiatowi, obecni na Sesji Panowie W. Tochowicz i K. Malik. Szczególnie duży niepokój można było zauważyć w wypowiedziach naszych Radnych, odnoszących się do spraw związanych z budową chodników. Swoje zaniepokojenie wyrazili m.in. Pan A. Kaczmarczyk, Pan A. Siry oraz Sołtys Pan A. Siudek. Problematykę związane z budową chodników podsumował w krótkim wystąpieniu Pan M. Jamborski – Wójt naszej Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, głos zabrali obecni na sesji, Panowie W. Tochowicz i K. Malik, reprezentujący naszych Mieszkańców w Radzie Powiatu Krakowskiego, którzy zadeklarowali swoje wsparcie w kwestii rozwiązania sprawy chodników przy drogach powiatowych w naszej gminie. Z kolei kwestie związane ze stanem bezpieczeństwa na drogach powiatowych przy szkołach podstawowych poruszyły Panie K. Konewecka-Hołój i J. Łach. Wiele zastrzeżeń nasi Radni m.in. Pani Ł. Nagacz, Pani J. Łach, Pan A. Kaczmarczyk, Pan W. Zięciak mieli także do jakości koszenia rowówi poboczy. Podsumowaniem dyskusji dotyczącej działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe na terenie naszej gminy było wystąpienie PaniM. Doniec. Po zakończonej dyskusji, głos ponownie zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie między XVII a XVIII Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Przyjęcie ww. uchwały poprzedziło wystąpienie Pani Ewy Goras, reprezentującej Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji Instytutu Rozwoju Miast, która wyjaśniła, że wprowadzone zmiany to jedynie korekta dotycząca terenów osuwiskowych, a wszystkie wcześniejsze zapisy i ustalenia pozostaną nienaruszone. Kolejne podjęte podczas posiedzenia XVIII Sesji Rady Gminy uchwały to uchwały w sprawie:

  • nadania nazw ulicom w miejscowości Sadowie,
  • uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • wyrażenia zgody na kierowanie mieszkańców Gminy do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Miłocice,
  • wyrażenia zgody na kierowanie mieszkańców Gminy do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefa 1
  • wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2022.

Posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »