To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.05.2016.

Dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W obradach uczestniczyli także zaproszeni Goście, w osobach Pana Krzysztofa Malika i Pana Włodzimierza Tochowicza – Radnych Powiatu Krakowskiego oraz Pana Czesława Szopy – Delegata Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej, reprezentującego naszą gminę.
Posiedzenie XVII Sesji rozpoczęło się od czynności protokolarnych, a więc zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy.

Pierwszym punktem obrad była informacja o pracach w okresie pomiędzy XVI a XVII Sesją Rady Gminy, którą przedstawił zebranym Wójt Gminy Pan Marek Jamborski. Integralną częścią wystąpienia Pana Wójta była prezentacja multimedialna, którą przedstawiła Pani Agnieszka Kozłowska. Na podstawie ww. prezentacji omówione zostały kolejno: projekty miękkie, projekty złożone, projekty inwestycyjne zgłoszone w ramach ZIT, taryfa w4, projekty złożone przez GOPS, projekty złożone przez GZO, nieruchomości wnioskowane do przejęcia na rzecz Gminy, inwestycje drogowe, kanalizacja sanitarna oraz planowane prace projektowe z budżetu gminy w roku 2016.

Kolejna prezentacja multimedialna, z którą tego dnia zapoznali się obecni na posiedzeniu XVII Sesji Rady Gminy, dotyczyła działalności oraz planów na przyszłość Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Prezentacja ta została przedstawiona przez Panią Agnieszkę Brodowską – Dyrektor CKiP.

W dalszej części obrad informację o działalności Starostwa Powiatowego, szczególnie w odniesieniu do planowanych na bieżący rok inwestycji na drogach powiatowych, przebiegających przez teren naszej gminy, przedstawili Radni Powiatu Krakowskiego, Panowie Krzysztof Malik i Włodzimierz Tochowicz. Wystąpienia te rozpoczęły dyskusję na temat stanu dróg powiatowych i perspektyw jego poprawy, a udział w niej wzięli, m.in. Pani M. Doniec, Pan A. Kaczmarczyk, Pani Ł. Nagacz, Pani J. Łach,Pan A. Siudek, Pan W. Zięciak, Pan A. Siry, Pan K. Krupiński, Pani A. Caba, Pan A. Trela oraz Pan M. Gomółka. Z wypowiedzi Radnych i Sołtysów przebijała troska o dotrzymanie przez Zarząd Dróg Powiatowych terminów i jakości planowanych na 2016 r inwestycji. Obawy te odnosiły się zwłaszcza do zaplanowanych prac, związanych z budową chodników przy drogach powiatowych, a wyrażali je m.in. Panie Ł. Nagacz i J. Łach oraz Pan A. Kaczmarczyk, który zwrócił się z prośbą do Pana W. Tochowicza o monitowanie budowy odcinków chodników w tych miejscowościach, w których, w tym roku zaplanowane są prace, tak aby nie dochodziło do opóźnień. Uczestnicy dyskusji podnosili również kwestie związane m.in. ze sprawą kwestią usunięcia szkód, które powstały w związku z budową linii światłowodu na terenie gminy,szczególnie na odcinku od cmentarza w kierunku Wysiołka Luborzyckiego, gdzie wkopywane są drewniane słupy, a pobocza zostały zrujnowane przez wysypywaną ziemię, wykonywaniem i utrzymaniem przepustów przez powiat, przy należących do niego drogach, odtworzenia rów przy drodze powiatowej m.in. w Głębokiej od strony Kocmyrzowa, modernizacji odcinków dróg: Goszcza – Marszowice, Zastów- Wiktorowice, Dojazdów - Wadów, przebudowy mostku na drodze w Czulicach w kierunku Czernichowa oraz bezpieczeństwa i prac na drogach powiatowych w Łuczycach.

Po zakończeniu dyskusji,głos zabrał przedstawiciel Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie Pan Czesław Szopa, który przedstawił zebranym informując o jej bieżącej działalności.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy na lata 2016-2020, która jest jednym z podstawowych i najważniejszych dokumentów samorządu gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju w przestrzeni lokalnej. Strategia pełni kluczową rolę, jako generalny plan postępowania władz samorządowych, partnerów społecznych i gospodarczych, którzy mogą się na nią powoływać w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w oparciu o nią budować własne plany strategiczne.

Kolejne z podjętych na XVII Sesji Rady Gminy uchwały to uchwały w sprawach:

  • wyrażenia zgody na nabycie od PKP działek położonych w Kocmyrzowie,
  • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku położonym w Goszczy,
  • w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

Na posiedzeniu XVII Sesji, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęła także rezolucję skierowaną do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podjęcia działań umożliwiających szybką realizację przebudowy Drogi Wojewódzkiej 776 na odcinku ulicy Kocmyrzowskiej.

XVII Sesję Rady Gminy zakończyły, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

Zdjęcia: Jacek Kaczmarczyk

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »