To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2016.

We wtorek 22 marca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązująca procedurą, od zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy. W kolejnym punkcie obrad szczegółową informację o pracach w okresie pomiędzy XV a XVI Sesją Rady Gminy przedłożył zebranym Wójt Gminy Pan Marek Jamborski. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, w analogicznym czasie przedstawili ich Przewodniczący: Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2016 roku oraz w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, będącego strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2015 – 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich aspektach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa, informacja i edukacja. Plan będący integralną treścią ww. uchwały został opracowany celem przedstawienia koncepcji działań, które służyć mają poprawie jakości powietrza na terenie gminy, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i niskiej emisji. Kolejna z podjętych podczas XVI Sesji uchwał to uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2017 środków stanowiących fundusz sołecki. Należy w tym miejscu podkreślić, iż treść powyższej uchwały przyjęta została w oparciu o opinie sołtysów gminy Kocmyrzów-Luborzyca wyrażoną podczas spotkania, które odbyło się dnia 15 lutego br. Następne z procedowanych i przyjętych przez Radę Gminy uchwał to uchwały: - w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczkach z numerem porządkowym nazwy miejscowości i nazwy ulicy, w tych miejscowościach gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w których nadawane są nazwy ulic - w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszcza.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła W dalszej części obrad Rada rozpatrzyła, a następnie, mocą podjętej uchwały uznała za bezzasadne odwołanie mieszkańców Skrzeszowic i Łososkowic od Uchwały Nr XV/107/2016 podjętej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łososkowicach. Realizując dalsze punkty przyjętego porządku obrad Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła jeszcze podczas posiedzenia XVI Sesji Rady następujące uchwały: - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016, - w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na rok 2016. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad XVI Sesję Rady gminy Kocmyrzów – Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »