To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Usuwanie azbestu

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania wyrobw zawierajcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzdze, w ktrych byy lub s wykorzystywane wyroby zawierajce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) waciciele wyrobw zawierajcych azbest zobowizani s do dokonywania corocznej inwentaryzacji posiadanych wyrobw zawierajcych azbest, zarwno wykorzystywanych jak i usunitych, poprzez sporzdzanie spisu tych wyrobw i przekazywanie w/w danych odpowiednio:

  • wjtowi gminy – osoby fizyczne
  • marszakowi wojewdztwa– przedsibiorcy,

co rok w terminie do 31 stycznia kadego roku.

Azbest - informacje oglne

AZBEST jest mineraem znanym od kilku tysicy lat. Ze wzgldu na swoje zalety, tj. m. in. odporno na wysokie temperatury, dziaanie mrozu, kwasw, substancji rcych, a take elastyczno stosowany by szeroko od ponad 100 lat w okoo 3000 wyrobw przemysowych. Dzi jednak wiemy, e jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrt azbestem i wyrobami zawierajcymi azbest zostay zakazane.
Ze wzgldu na zagroenie, jakie stwarza azbest wyroby, w ktrych wystpuje powinny zosta usunite z wszystkich obiektw w kraju do 31.12.2032 roku.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Oddychanie powietrzem, w ktrym znajduj si niewidzialne dla oka wkna azbestu prowadzi do szeregu chorb ukadu oddechowego. Azbest staje si zagroeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobw zawierajcych azbest (amanie, kruszenie, cicie i kada inna obrbka). Procesy te powoduj uwalnianie si wkien do powietrza i moliwo wdychania ich do puc.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagroenia dla ycia i zdrowia.

Gdzie w budynku moe znajdowa si azbest ?
W Polsce azbest najczciej wykorzystywano do produkcji:

  • - pokry dachw: eternit i papa dachowa
  • pyt elewacyjnych i balkonowych
  • rur do wykonania instalacji wodocigowych, kanalizacyjnych i C.O.
  • przewodw kominowych i zsypw w blokach
  • sprzgie i hamulcw do wind
  • rnych typw izolacji cieplnej, bojlerw, kotw, wymiennikw ciepa, przewodw C.O.
  • ognioodpornych kocy azbestowych.

To s jedyne przykady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym w Polsce wyrobw z azbestem. Naley pamita, e azbest by stosowny w okoo 3000 produktw, dlatego jeeli tylko zachodzi podejrzenie, e dany wyrb moe zawiera azbest, bezpieczniej jest zaoy, e tak jest. Azbest stanowi zbyt due zagroenie dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego, aby ponosi jakiekolwiek ryzyko pomyki.

Dlaczego powinienem si tym przejmowa ?

Obowizek inwentaryzacji i usuwania wyrobw zawierajcych azbest ciy na wacicielach nieruchomoci, wsplnotach i spdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynkw komunalnych na gminach z tytuu wasnoci oraz odpowiedzialnoci prawnej dotyczcej ochrony osb trzecich od szkd mogcych wynika z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowicego wasno ( Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzdze, w ktrych byy lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomoci znajduj si wyroby zawierajce azbest i powiadomienie o tym waciwej jednostki samorzdu terytorialnego to nie tylko powinno naoona na wacicieli przez pastwo, ale i wyraz troski o zdrowie wasne, naszych bliskich oraz o czysto rodowiska . Naley to zrobi jak najszybciej!

Koszty usuwania wyrobw zawierajcych azbest.

Koszty zabezpieczenia i dalszej kolejnoci usuwania wyrobw zawierajcych azbest ci na wacicielu nieruchomoci, na terenie ktrego si znajduj. Istnieje jednak moliwo uzyskania dofinansowania powyszych dziaa zarwno ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Wojewdzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Jednostek Samorzdu Terytorialnego w ramach pozyskanych rodkw zewntrznych. Ponadto Bank Ochrony rodowiska oferuje kredyty ekologiczne na usuwania wyrobw azbestowych.

Program usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca