To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2016.

Dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XIV Sesja Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującą procedurą rozpoczęło ją przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu poprzedniej XIII Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XIII a XIV Sesją Rady Gminy obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom.

Uzupełnieniem wystąpienia Pana Wójta była wypowiedź Pani Katarzyny Kurbiel (GOPS), która poinformowała zebranych o rozpoczęciu realizacji programu, którego celem jest rozwój integracji międzypokoleniowej, a który współfinansowany jest ze środków budżetowych Wojewody Małopolskiego. Następnie informację o pracy stałych Komisji Rady Gminy, w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący: Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwałę dotyczącą w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym i wewnętrznym w miejscowości Łuczyce. W dalszej części obrad XIV Sesji głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa Handlu i Usług Pan Władysław Zięciak, po wystąpieniu którego Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w rejonie działania Zakładu Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich. Zgodnie z jej treścią cena za 1 metr sześciennym wody pobranej z wodociągu gminnego ustalona została na kwotę 2,66 zł plus należny podatek VAT. Ponadto utrzymana została na niezmienionym poziomie stawka opłaty abonamentowej w wysokości 1,80 zł miesięcznie plus podatek VAT, na odbiorcę bez względu na dokonany rozmiar poboru wody oraz w przypadku całkowitego braku poboru wody. Uchwalona przez Radę taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ternie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obowiązywać będzie w okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Kolejna z podjętych przez Radę Gminy uchwał dotyczyła zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rada przyjmując powyższą uchwałę ustaliła tym samym cenę za 1 metr sześcienny ścieków bytowych, odprowadzanych do gminnej sieci kanalizacyjnej na kwotę 3,90 zł plus należny podatek VAT. Przyjęta przez Radę taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obowiązywać będzie w okresie od 5 lutego 2016 roku do 4 lutego 2017 roku. Kolejne z podjętych na posiedzeniu XIV Sesji Rady Gminy uchwały to uchwały w sprawie: - zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, - zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Konieczność podjęcia obu ww. uchwał spowodowana została wyborem nowego sołtysa w sołectwie Kocmyrzów, którym na zebraniu wiejskim w dniu 10 stycznia br. wybrany został Pan Maciej Bartoszek. W dalszej części obrad XIV Sesji, Radni podjęli decyzję o przyjęciu uchwał dotyczących: współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonej przez Gminę Kraków, określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz dwu uchwał o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2016 roku (pierwsza z nich określiła wysokość pomocy finansowej przeznaczonej na modernizację dróg powiatowych na kwotę 310 tysięcy zł., druga zaś wysokość wsparcia na budowę chodników przy drogach powiatowych na kwotę 363 300,00 zł). Ostatnie z podjętych na czwartkowej Sesji to uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. Posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca zakończyły, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »