To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.01.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 28 stycznia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XIV Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej, XIII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 3. Podjcie uchwa w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym i wewntrznym w miejscowoci uczyce.
 4. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod na ternie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, w rejonie dziaania Zakadu Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodocigw Wiejskich.
 5. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
 6. Zmiana Uchway Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
 7. Podjcie uchway w sprawie zarzdzenia poboru podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci od osb fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentw tych podatkw oraz okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjcie uchway w sprawie wspfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzalenie w Krakowie prowadzonej przez Gmin Krakw.
 9. Podjcie uchway w sprawie okrelenia kryteriw, wraz z liczb punktw, branych pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym do szk prowadzonych przez Gmin Kocmyrzw-Luborzyca.
 10. Podjcie uchwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizacj zada drogowych w 2016 roku.
 11. Podjcie uchway w sprawie rozpatrzenia skargi zoonej na bezczynno i zaniechanie obowizkw przez Kierownika i Pracownikw Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy.
 12. Zmiany Uchway Budetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »