To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2016.

Dnia 29 grudnia 2015 r. (wtorek) odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca XIII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od części proceduralnej, podczas której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także protokół z posiedzenia XII Sesji Rady. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XII a XIII Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w tym samym okresie przedłożyli Przewodniczący: Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2022. Założenia ww. zmian przedstawiła Radzie Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Kornelia Łakomy.

W dalszej części obrad Rada przystąpiła do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2016. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy, Pana Marka Jamborskiego, który omówił podstawowe założenia budżetu na 2016 rok. Swoją wypowiedź Pan Wójt rozpoczął od stwierdzenia, iż projekt nowego budżetu został szczegółowo przeanalizowany przez wszystkie stałe Komisje Rady Gminy, w toku prac związanych z jego przygotowaniem. Projekt zyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Kontynuując swoją wypowiedź Pan Wójt przedstawił najważniejsze z planowanych do realizacji w 2016 r. zadań inwestycyjnych. Wśród nich znalazły się m.in. kontynuacja prac związanych z budową szkoły w Karniowie, modernizacja i adaptacja budynku w Zastowie przeznaczonego na mieszkania socjalne, sukcesywna modernizacja dróg gminnych i powiatowych ( we współpracy z powiatem,w ramach tzw. IS- ów), poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, w szczególności pieszych, poprzez budowę chodników, zwłaszcza wzdłuż dróg powiatowych, kontynuacja prac związanych z remontami i modernizacją placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu Pan Wójt podkreślił także konieczność podjęcia wszechstronnych działań, których celem będzie pozyskanie przez gminę dodatkowego wsparcia finansowego w postaci środków pomocowych Unii Europejskiej. Działania takie wymagają właściwego przygotowania wszelkiej niezbędnej do tego dokumentacji technicznej, projektowej, uzyskania niezbędnych pozwoleń (m.in. pozwoleń na prowadzenie prac budowlanych), a w niektórych przypadkach wykupy gruntów ( m.in. terenów należących obecnie do PKP), na których zostaną zlokalizowane planowane inwestycje. Właściwe przygotowanie ww. dokumentacji wymaga zabezpieczenia w budżecie na rok 2016 odpowiedniej puli środków finansowych, co naszej gminie na skuteczne aplikowanie i pozyskanie wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Tym samym na realizację planowanych inwestycji infrastrukturalnych, których celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta odbyła się krótka dyskusja, w której głos zabrali Radni: Pan Antoni Siry i Pani Katarzyna Konewecka – Hołój.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały budżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie, uchwalając tym samym budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2016. Również jednogłośnie Rada Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2016–2022.
W dalszej części XIII Sesji Rady Gminy, Rada podjęła uchwały: - w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz ze szczegółową inwentaryzacją”, - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzaniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, - w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2016”. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »