To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.12.2015.
Zawiadamiam, e w dniu 7 grudnia 2015 r. /poniedziaek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XII Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej, XI Sesji Rady Gminy.
 2. Spotkanie z Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Radnymi Powiatu Krakowskiego.
 3. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 4. Podjcie uchway w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw- Luborzyca uchwalonego Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z pniejszymi zmianami.
 5. Podjcie uchway w sprawie uchwalenia rocznego „Programu wsppracy Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
 6. Podjcie uchway w sprawie zarzdzenia wyborw uzupeniajcych sotysa w miejscowoci Kocmyrzw.
 7. Podjcie uchway w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych.
 8. Podjcie uchway w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
 9. Podjcie uchway w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Zmiany uchway budetowej na rok 2015 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »