To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
27.10.2015.

W środę 21 października 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XI Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło się ono, zgodnie z obowiązującymi procedurami od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia poprzedniej X Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Następnie Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy X a XI Sesją Rady Gminy.

Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: Pan Zbigniew Raźny –Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, Pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pani Łucja Nagacz – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Pan Antoni Siry – Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, którzy przedłożyli zebranym sprawozdania z przeprowadzonych w tym samym okresie posiedzeń stałych Komisji Rady. W kolejnym punkcie porządku obrad Rada zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2014/2015, którą przedstawiła Pani Anna Szymczyk-Sierak- Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty. W swoim wystąpieniu Pani Kierownik przedłożyła zebranym szczegółową analizę powyższego zagadnienia, zarówno pod kątem finansowym jaki i organizacyjnym. Wiele miejsca poświęciła omówieniu spraw dotyczących podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu technicznego, a tym samym warunków nauczania w naszych placówkach oświatowych oraz projektów w nich realizowanych dzięki pozyskanym środkom pomocowym pochodzącym m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Ostatnim punktem wystąpienia Pani A. Szymczyk -Sierak była prezentacja wyników, jakie uczniowie naszych szkół osiągnęli w podczas ostatniego sprawdzianu uczniów klas VI szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego (szczegóły na stronie). Po realizacji tego punktu obrad Rad Gminy podjęła dwie uchwały, pierwszą o uchwaleniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i drugą w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana przeznaczenia działek komunalnych położonych w Dojazdowie). W dalszej części obrad Rada Gminy przeprowadziła procedurę wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie oraz do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty. Jej pierwszym krokiem było podjęcie uchwały o ustaleniu regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Po podjęciu powyższej uchwały Radni przystąpili do głosowania, w wyniku którego Ławnikami Sądu Okręgowego w Krakowie na kadencję od 2016 do 2019 roku wybrane zostały Panie: Aleksandra Pieniążek i Halina Zięciak, natomiast Ławnikami Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty, również na kadencję od 2016 do 2019 roku wybrano Panie: Małgorzatę Natkaniec oraz Danutę Sokół. Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy regulaminem głosowania nie uczestniczył w nich Radny Pan Władysław Zięciak ze względu na zachodzącą sprzeczność interesów. W dalszej części obrad Rada Gminy Kocmyrzów -Luborzyca podjęła kolejne uchwały: sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososkowicach, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Kocmyrzów -Luborzyca, położonego w Kocmyrzowie Nr 38A, w sprawie zawarcia porozumienie pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca a Powiatem Krakowskim dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Ostatnie z podjętych na XI Sesji Rady Gminy uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej rok 2015 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2022. XI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyła się interpelacjami i zapytaniami Radnych oraz omówieniem spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »