To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.12.2014.

W poniedziałek 15 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z obowiązującą procedurą rozpoczęła się ona od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia przez Radę protokołu z poprzedniej I Sesji Rady Gminy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy I a II Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, sprawozdania z przeprowadzonych w analogicznym okresie posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy przedłożyli zebranym ich Przewodniczący: Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan Władysław Zięciak - Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

W dalszej części obrad Rada w pierwszej kolejności wysłuchała informacji dotyczącej zimowego utrzymania dróg na terenie naszej gminy, którą przedstawił Pan Janusz Guzy. Następnie obecna na posiedzeniu Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Agnieszka Brodowska przedstawiła Radnym i Sołtysom prezentację multimedialną obrazującą działalność kierowanego przez nią Centrum w roku 2014.Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków, a także uchwałę o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z przeznaczeniem jej na cele publiczne. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych uchwał przedłożył Radzie Zastępca Wójta Gminy Pan Wiesław Wójcik. Z kolei Rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015. Podstawowe założenia ww. Programu przedstawiła Radzie Pani Anna Szymczyk-Sierak – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ostatnie z podjętych na II Sesji Rady Gminy uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2014 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014–2022. Konieczność przeprowadzenia powyższych zmian przedstawiła Radnym Skarbnik Gminy Pani Anna Iwanowska. Posiedzenie II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »