To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
02.01.2015.

We wtorek 30 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Rada Gminy zatwierdziłaporządek obrad, a także protokół z posiedzenia II Sesji Rady. Po jej zakończeniu głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy II a III Sesją Rady Gminy. W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014–2022.

Założenia ww. zmian przedstawiła Radzie Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Anna Iwanowska. W dalszej części obrad Rada Gminy przystąpiła do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2015 rok. Rozpoczęło je krótkie wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Pani Małgorzaty Doniec. Po jego zakończeniu ponownie głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który omówił podstawowe założenia budżetu naszej gminy na rok 2015. W swoim wystąpieniu Pan Wójt przedstawił najważniejsze z zaplanowanych do realizacji w nadchodzącym roku zadań inwestycyjnych. Znalazły się wśród nich m.in. budowa nowego kompleksu edukacyjnego (szkoła wraz z salą gimnastyczną) w Karniowie, remonty i modernizacje placówek oświatowych oraz innych budynków użyteczności publicznej na terenie naszej gminy, modernizacja i rozwój sieci wodociągowej gminy, uporządkowanie stanu prawnego działek będących własnością PKP, co umożliwi rewitalizację, a tym samym właściwy rozwój centrum naszej gminy, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, w szczególności zaś pieszych, poprzez podjęcie działań na rzecz budowy chodników i dokończenie montażu wiat wzdłuż drogi wojewódzkiej 776, a także dalsza, sukcesywna modernizacja dróg gminnych oraz dróg rolniczych. W przypadku tego ostatniego zadania Pan Wójt zaznaczył, iż: „ zgodnie z ustaleniami poczynionymi wspólnie z Radą Gminy wszelkie wolne, dodatkowe środki finansowe, pochodzące zarówno ze środków zewnętrznych jak i z budżetu gminy zostaną przeznaczone na podjęcie działań związanych z realizacją tegoż właśnie zadania”. W swoim wystąpieniu Pan Wójt z naciskiem podkreślił konieczność podjęcia wszelkich możliwych działań, których celem będzie pozyskanie przez Gminę dodatkowych środków finansowych, pochodzących z budżetu państwa, a przede wszystkim ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Zdaniem Pana Wójta to właśnie one pozwolą na skuteczną realizację ww. zadań nie tylko w 2015 roku, ale i w latach następnych. Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Anna Iwanowska, która przedstawiła Radzie uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą projekt budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały budżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie, uchwalając tym samym budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015. Również jednogłośnie Rada Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2015–2022. W dalszej części III Sesji Rady Gminy, Rada podjęła uchwałę o ustaleniu terminu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich. Zgodnie z jej treścią wybory te odbędą się w okresie pomiędzy 12 stycznia a 6 lutego 2015 roku.Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów->Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »