To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.10.2015.
Zawiadamiam, e w dniu 21 padziernika 2015 r. /roda/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XI Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej X Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 3. Informacja o stanie realizacji zada owiatowych na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca za rok szkolny 2014/2015.
 4. Uchwalenie Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
 5. Podjcie uchway w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana przeznaczenia dziaek komunalnych pooonych w Dojazdowie).
 6. Wybr awnikw.
 7. Podjcie uchway w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Stray Poarnej w ososkowicach.
 8. Porozumienie Gminy z Powiatem Krakowskim dotyczce udzielenia nieodpatnej pomocy prawnej.
 9. Uchwaa w sprawie najmu lokalu uytkowego w budynku Kocmyrzw 38A.
 10. Zmiany uchway budetowej na rok 2015.
 11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
 12. Informacja o zoonych owiadczeniach majtkowych.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »