To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
03.02.2015.

W poniedziałek 2 lutego 2015 r.odbyło się posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesje tą rozpoczęły gratulacje i życzenia złożone przez Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego oraz Przewodniczacą Rady Gminy Panią Małgorzatę Doniec obecnym na posiedzeniu nowo wybranym Sołtysom naszej gminy. Następnie Rada Gminy zgodnie z obowiązujaca procedura rozpoczęła realizacje porzędku obrad, który uzupełniony został o projekt uchwały dotyczacy wyrażenia zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 461/11 zabudowanej budynkiem, a położonej w Zastowie.

Po zatwierdzeniu przez Rade protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy głos Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. zabrała Pani Lucyna Gajda - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzedu Wojewódzkiego, która szczegółowo poinformowała obecnych o zmiaach wprowadzonych w ustawach o aktach stanu cywilnego, o dowodach osobistych i ewidencji ludnosci. Nastepnym punktem obrad było wystapienie Wójta Gminy Pana Marka Jam borskiego, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółowa informacje o pracy w okresie pomiedzy III a IV Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta, sprawozdania z przeprowadzonych w tym samym okresie posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy przedłożyli zebranym ich Przewodniczacy: Pan Zbigniew Raźny - Komisja Rewizyjna, Pani Łucja Nagacz - Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,Pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczacy Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan Władysław Zieciak - Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porzadku Publicznego i Ochrony Środowiska. W dalszej częsci obrad Rada podjęła uchwałe w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiazywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Przypomnijmy w tym miejscu, iż taryfy te wynoszą odpowiednio:

    • 2,58 zł plus należny podatek VAT za 1 metr sześcienny wody pobrany z wodociągu gminnego
    • 1,80 zł plus należny podatek VAT miesięcznie opłaty abonamentowej na odbiorce, bez względu na dokonany rozmiar poboru wody oraz w przypadku całkowitego braku poboru wody.

Powyższa uchwała, a tym samym dane taryfy obowiązywac beda do dnia 29 lutego 2016 roku.

Nastepnie Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu, z przeznaczeniem na realizacje zadań drogowych (modernizacje dróg powiatowych na terenie naszej gminy) w roku 2015, w kwocie 300 000,00 zł. Pomoc ta zostala udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015. Kolejną z podjętych uchwał była uchwała mocą której Rada Gminy wyraziła zgode na zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 461/11 zabudowanej budynkiem, a położonej w Zastowie. Ostatnie z podjętych na IV Sesji Rady Gminy uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej rok 2015 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2022. Posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »