To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
24.02.2015.

W poniedziałek 23 lutego 2015 r. odbyła sie V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczeła sie ona zgodnie z obowiazujacą procedurą od przyjecia przez Rade Gminy przeprowadzenia porzadku obrad oraz zatwierdzenia z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. W pierwszym punkcie przyjetego porzadku obrad głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji Radnym i Sołtysom szczegółowa informacje o pracy w okresie pomiedzy IV a V Sesja Rady Gminy. Po wystapieniu pana Wójta, Rada Gminy przystapiła do rozpatrzenia skarg dotyczacych przebiegu wyborów sołtysa w sołectwie Skrzeszowice.

Warto w tym miejscu podkreslic, iż sprawa ta omawiana była przez Radnych na dwu poprzedzających sesje wspólnych posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. W ich trakcie Radni zapoznali sie z treścia skarg, protokołem zebrania wiejskiego w Skrzeszowicach, wyjasnieniami pracowników urzedu oraz materiałem wyemitowanym przez TVP Kraków i poświeconym tej kwestii. Ostatecznie po podłuższej dyskusji, w której aktywny udział wzięli obecni na Sesji mieszkancy Skrzeszowic, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uznała, niejednogłosnie za zasadne skargi wniesione po wyborach sołtysa w Skrzeszowicach, które odbyły sie w dniu 1 lutego 2015, a tym samym podjeła decyzje o konieczności ich ponownego przeprowadzenia w okresie od 7 marca do 22 marca 2015 roku. Kolejne z podjętych na V Sesji uchwał, to uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2.02.2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/2013 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Koniecznosc podjecia ww. uchwał spowodowana została wyborem nowych sołtysów w sołectwach Głęboka (pani Marzena Stankowska) i Prusy (pani Elżbieta Konieczna). Nastepnie Rada Gminy podjeła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy. Koniecznośc nadania nowego Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy wynikała z potrzeby dostosowania do aktualnego brzmienia przepisów prawa normujących działalność Ośrodka. Ponadto zmiany w Statucie zostały wprowadzone w zwiazku z wejściem w życie w okresie miedzy 2010 r. a 2015 r. nowych ustaw, których realizacja spoczywa na GOPS, w szczególnosci zaś ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W dalszej cześci obrad Rada, po dyskusji, podjeła uchwały w sprawie ustalenie - kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Kocmyrzów-Luborzyca i wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie- Luborzycy wynikających ze zmiany adresu jego siedziby. Przypomnijmy w tym miejscu, iż nowa siedziba GZO mieści się obecnie w budynku starego Ośrodka Zdrowia na I pietrze, (wejście od strony pogotowia). Ostatnia z podjetych na V Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Słomniki w kwocie 10 tysiecy zł z przeznaczeniem ich na zakup samochodu przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Miłocicach, z którego korzystają także mieszkańcy naszej gminy. Zgodnie z przyjetym przez Rade porzadkiem obrad Sesje zakończyło omówienie spraw bieżących oraz interpelacje i zapytania Radnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »