To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


VII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
30.05.2015.

W piątek 29 maja 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie VII Sesji Rady naszej Gminy. Rozpoczęło się ono, zgodnie z obowiązującymi procedurami od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia poprzedniej VI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Następnie Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy VI a VIISesją Rady Gminy.

Po wystąpieniu pana Wójta głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: Pan Zbigniew Raźny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, Pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pani Łucja Nagacz – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Antoni Siry – Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec, która poinformowała obecnych na Sesji, iż na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, Rada Gminy podjęła decyzję o wycofaniu ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego lokalizacji PSZOK- u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w miejscowości Wysiołek Luborzycki. W dalszej części posiedzenia informację o działalności LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, którego członkiem jest Gmina Kocmyrzów – Luborzyca przedstawił zebranym koordynator jego działalności na terenie gminy, działający z ramienia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Pan Jerzy St. Kozik. Przedstawione zebranym informacje dotyczyły szeroko pojętej działalności LGD w okresie 2009 – 2014 oraz wysokości środków pomocowych pozyskanych dla naszej gminy za jego pośrednictwem. Środki te można było pozyskać w ramach czterech działań zawartych w Osi Leader PROW. I tak w pierwszym działaniu „Odnowa i rozwój wsi”, którego beneficjentem mogły być gminy i parafie działające a obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia nasza gminą pozyskał łącznie wsparcie w wysokości 990 402,00 zł , dzięki czemu możliwa była realizacja takich inwestycji jak: remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne w Baranówce, w którym znajduje się obecnie siedziba Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, budowa placów zabaw w Luborzycy, Czulicach, Goszycach, Kocmyrzowie, Skrzeszowicach i Wilkowie, budowa boisk wielofunkcyjnych w Dojazdowie, Krzysztoforzycach, Zastowie i Łuczycach, remont i adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kocmyrzowie. Drugim działaniem, dzięki któremu pozyskano kolejne środki mające na celu rozwój m.in. społeczno – kulturalny i aktywizację społeczności lokalnej były tzw. „Małe Projekty”. Przypomnijmy, iż środki możliwe do wykorzystania w ramach tego działania przeznaczone były w pierwszej kolejności dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Dzięki dużej aktywności mieszkańców naszej gminy i tworzonych przez nich stowarzyszeń udało się w wspomnianym okresie pozyskać dofinansowanie m.in. na takie działania jak zakup nowych instrumentów dla orkiestr dętych z Luborzycy i Goszczy, zakup strojów ludowych dla mieszkańców Sulechowa, KGW Dojazdów i Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich „Kolibaby”, zakup namiotów wystawienniczych („Kolibaby”), publikacje książek o przeszłości naszej gminy, wyposażenie świetlicy parafialnej działającej przy parafii w Prusach. Ostatnie dwa działania to „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W ramach pozyskiwania środków z ww. działań przedsiębiorcy i rolnicy naszej gminy wykazali się wyjątkową skutecznością. Otrzymali oni ponad 80 % wszystkich środków możliwych do pozyskania, a znajdujących się w dyspozycji LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Warto w tym miejscu nadmienić, iż dodatkową wartością powstałą dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego w dwu ostatnich działaniach są nowe miejsca pracy utworzone dzięki nim na terenie naszej gminy. Uzupełnieniem wystąpienia Pana Jerzego St. Kozika była wypowiedź Pana Czesława Szopy – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LGD Stowarzyszenie Korony Północnego Krakowa, a dotyczące m.in. korzyści wynikających z członkostwa naszej gminy w ww. organizacji. Kolejnym punktem obrad VII Sesji było podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącego przekazania zadań z zakresu utrzymania DW nr 776 na terenie Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca przez trzy sezony letnie. Następnie Rada Gminy podjęła kolejne uchwały : - w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Województwa Małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych, - w sprawie ustalenie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie dla SP ZOZ (zakup aparatu USG dla Oddziału Chorób Zakaźnych), - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy jednostkom OSP, - w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Orkiestry „Kosynierzy” z Luborzycy, która umożliwi orkiestrze pozyskanie zewnętrznych środków pomocowych. Ostatnie z podjętych tego dnia uchwał dotyczyły konieczności wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2022. Sesja, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyła się interpelacjami Radnych i omówieniem spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »