To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


VIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.06.2015.

W czwartek 11 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie VIII Sesji Rady naszej Gminy. Rozpoczęło się ono, zgodnie z obowiązującymi procedurami od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia poprzedniej VII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Następnie, po zakończeniu części protokolarnej głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy VII a VIII Sesją Rady Gminy. W dalszej części posiedzenia VIII Sesji Rady Gminy odbyła się dyskusja na temat powiatowych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.

Wzięli w niej udział zaproszeni Goście w osobach Pana Arkadiusza Wrzoszczyka – Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika – Radnego Powiatu Krakowskiego oraz Pana Mariana Paszczy – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Rozpoczęło ją wystąpienie Pana A Wrzoszczyka, który przyznał, że Rada Powiatu chce przeznaczyć znacznie większe środki na inwestycje drogowe. Odniósł się również do przyczyn opóźnień w realizacji tzw. Inicjatyw Samorządowych, czyli remontów dróg powiatowych, w kosztach realizacji których partycypują w znaczącym stopniu samorządy gmin. Ponadto Pan A. Wrzoszczyk przybliżył zebranym temat modernizacji drogi powiatowej Kocmyrzów – Czulice, której koszt wyniesie 700 tys zł, a wkład naszej gminy to kwota 300 tys. zł. Odnośnie ewentualnej modernizacji drogi powiatowej Słomniki– Kocmyrzów, która miałaby być przeprowadzona w ramach tzw. „schetynówek” to, jak powiedział Pan A. Wrzoszczyk, zmienił się obecnie sposób naboru wniosków, wciąż jednak trwają rozmowy z ministerstwem odnośnie dróg, w tym i wspomnianej drogi Słomniki – Kocmyrzów. Kończąc swoją wypowiedź Pan A. Wrzoszczyk przyznał, że „sprawa dróg jest trudna, w Powiecie Krakowskim jest 700 km dróg powiatowych, a środków zawsze będzie mało”. Nawiązując do treści powyższej wypowiedzi Pan M. Gomółka zapytał: ” jaka jest łączna długość remontowanych odcinków na drodze powiatowej Kocmyrzów - Czulice?”. Odpowiadając Pan Dyrektor M. Paszcza poinformował, iż łącznie będzie to 1km 700m, jednakże w przypadku pojawienia się dodatkowych funduszy możliwe jest zwiększenie zakresu robót. W dalszej części dyskusji Radni m.in. Pan A. Siry, Pan W. Zięciak poruszyli szczegółowo sprawy dotyczące odwodnienie dróg, budowy przepustów i odtworzenia rowów. Pan A. Wrzoszczyk podkreślił, że odwodnienie dróg jest priorytetową sprawą, a w tym momencie do przetargów wpisywane są odwodnienia i odtwarzanie rowów. Dyrektor M. Paszcza dodał, iż „sprawa odwodnienia jest sprawa kompleksową. Jeżeli nowi mieszkańcy dostają warunki na zjazd z drogi na posesję, należałoby wtedy montować wjazd i projektować przepust. Jednak wkłada się za małą rurę O40 i tam woda się tamuje, kumuluje - wylewa na drogę. Przepis mówi, że zjazd jest własnością prywatną - właściciel sam musi go oczyszczać”. Z kolei Panie J. Łach i K. Konewecka – Hołój poruszyły sprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych, szczególnie w okolicy placówek szkolnych i budynków użyteczności publicznej. Obie Panie zwróciły uwagę na brak przejść dla pieszych, niewłaściwe oznakowanie, a wręcz jego brak. Radna Jadwiga Łach zaznaczyła , że wzniesienie na drodze powiatowej przy szkole podstawowej w Łuczycach jest szczególnie niebezpieczne dla uczęszczających do szkoły dzieci. W związku z tym prosi o podjęcie konkretnych działań w celu wytyczenia przejścia i poprawy bezpieczeństwa. W odpowiedzi na poruszoną problematykę Pan M. Paszcza podziękował za te informacje, dodając, że „bardzo poważnie pochylimy się nad tematem oznakowania dróg”. Odnosząc się do sprawy przejść dla pieszych dodał, iż: „lokalizacja nie jest sprawą prostą. Jeśli są wymalowane pasy, pieszy jest znieczulony, nie zawsze to poprawia bezpieczeństwo. Przejście dla pieszych musi być kontynuacją ciągu pieszego – pobocze utwardzone lub ciąg chodnika. Jeśli nie ma peronu, czy jakiegoś utwardzonego pobocza, nie można wykonać przejścia. Odnośnie linii środka można ją wykonać, gdy dzieli jezdnię na dwie części odpowiedniej szerokości. Pas nie może być zbyt wąski.” Kontynuując dyskusję Radni: Pan A. Kaczmarczyk i Pani Ł. Nagacz zwrócili uwagę na problem koszenia traw w rowach i na poboczach dróg powiatowych, podkreślając ich nie najlepsze wykonanie, co ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Odnosząc się do ww. problemu Pan A. Wrzoszczyk stwierdził m.in:”Zgadzam się , iż koszenie rowów nie działa, tak jak należy. Konieczne jest jego usprawnienie, tak aby odbywałosię ono częściej i było lepiej wykonywane”. Podsumowania tej chwilami bardzo burzliwej dyskusji dokonała Pani M. Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy, która powiedział m.in.: „Nie mamy powiatowych szkół czy szpitali, mamy za to sporo dróg. W naszej gminie to 49 km dróg powiatowych, stąd też ogrom problemów. Wiele z nich ciągnie się już od wielu lat. Powinniśmy się spotykać częściej, niż raz w roku, aby móc je w należyty sposób rozwiązywać, ku zadowoleniu naszych Mieszkańców”. Po krótkiej przerwie Rada, realizując kolejne punkty przyjętego porządku obrad podjęła dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Pierwsza z przyjętych uchwał to uchwała w sprawie przyjęcia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z jej treścią Rada Gminy ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustalona została stawka w wysokości 5 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Natomiast miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi ustalona została w wysokości 15 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Zapisy powyższej uchwały obowiązywać będą od dnia 1 lipca 2015 r. Uzupełnieniem ww. uchwały była druga uchwała przyjęta przez Radę Gminy w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto na posiedzeniu VIII Sesji Rada Gminy uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałychna terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad VIII Sesję zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »