To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
30.06.2015.

W poniedziałek 29 czerwca 2015 roku w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie IX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Rozpoczęła je uroczystość wręczenia przez Pana Marcina Tatarę - Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznawanych przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci. Medale te otrzymali: Pani Mariola Madejska - nauczycielka S.P w Łososkowicach - Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pan Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pan prof. dr hab. Eligiusz Madejski - pracownik naukowy AWF w Krakowie - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wyróżniony został także Pan Stanisław Turek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luborzycy, który niestety nie mógł odebrać osobiście wyróżnienia.

Po zakończeniu tej uroczystości Rada Gminy przyjęła porządek obrad i zatwierdziła protokół z posiedzenia poprzedniej VIII Sesji Rady Gminy. Następnie Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy VIII a IX Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Pan Augustyn Kaczmarczyk– Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, którzy omówili pracę ww. Komisji w analogicznym okresie. Kolejnym i najistotniejszym tego dnia punktem obrad IX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca za rok 2014 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca za 2014 rok. W zgodzie z obowiązującymi procedurami prawnymi, które szczegółowo przypomniała Radnym Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Doniec, realizacja tego punku obrad rozpoczęła się od odczytania przez Skarbnika Gminy Panią Kornelię Łakomy pozytywnej opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, dotyczącej sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu przez Gminę Kocmyrzów- Luborzyca w roku 2014, jak i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Po wystąpieniu Pani Skarbnik, głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Zbigniew Raźny, który przedstawił wniosek formalny wraz z jego uzasadnieniem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014. Dopełnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Doniec, która odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów- Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu. W dyskusji, jaka miała miejsce po wystąpieniu Pani Przewodniczącej uczestniczyli Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w pełni poparli wniosek o udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu w minionym 2014 roku. Dyskusję zakończyły głosowania, w wyniku których Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014 oraz jednogłośnie podjęli uchwalę o udzieleniu absolutorium za rok 2014 Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu. W dalszej części obrad Rada Gminy poprzez przyjęcie stosownych uchwał zatwierdziła, sprawozdania finansowe za rok 2014 Centrum Kultury Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła na swojej IX Sesji kolejne uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła przedłużenia na okres od 5 sierpnia 2015 r. do 4 lutego 2016 r. dotychczasowej taryfy wysokości opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Druga z podjętych uchwał dotyczyła powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, który tworzyć będą: Pani Jadwiga Łach, Pani Katarzyna Konewecka – Hołój, Pani Anna Szlachta oraz Pan Zbigniew Raźny. Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków. Współfinansowanie to zgodnie z treścią podjętej uchwały ma zostać udzielone w formie dotacji celowej. Ostatnie z podjętych przez Radę Gminy uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015, a tym samym zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2022. IX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »