To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
21.08.2015.

W czwartek 20 sierpnia odbyła się X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obok Radnych i Sołtysów uczestniczyli w niej także zaproszeni Goście w osobach Pana Pawła Berskiego – Prezesa MPGO Sp. z o.o w Krakowie oraz Wiceprezesa Pana Rafała Kruszyńskiego. Obecność obu Panów spowodowała, iż pierwszym punktem porządku obrad X Sesji była dyskusja dotycząca kwestii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Rozpoczęło ją krótkie,wprowadzające wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Doniec.

W wystąpieniu tym Pani M. Doniec położyła szczególny nacisk na sprawę znaczącej podwyżki cen opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych w przetargu, co spowodowało konieczność podwyżki cen opłat dla mieszkańców od lipca tego roku. Równocześnie Pani M. Doniec zwróciła uwagę na fakt, iż w wielu innych gminach, które obsługuje MPGO podwyżki te były wyraźnie niższe. Odpowiadając na przedstawione wątpliwości i uwagi dotyczące wysokości kwoty podwyżki, jak również różnicy cen występującej pomiędzy poszczególnymi gminami Pan Prezes Paweł Berski przypomniał obecnym na sali historię wprowadzenia w życie ustawy dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi i skutkami, które ona spowodowała. Szczególną uwagę zwrócił Pan P. Berski na fakt, iż w roku 2013, a więc w chwili kiedy ustawa weszła w życie praktycznie nie sposób było prawidłowo oszacować rzeczywistych kosztów, obsługi poszczególnych gmin w za-kresie jej realizacji. Możliwość taka pojawiła się dopiero po niemal półtorarocznym jej funkcjonowaniu,kiedy to np. możliwe okazało się oszacowanie w znacznie bardziej wiarygodny sposób ilość wytwarzanych przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych. Mówiąc o ilości odpadów Pan Prezes P. Berski podkreślił, iż wielkość ta jest jednym z głównych czynników kształtujących cenę usługi, zastrzegając równocześnie, iż szczegółów kalkulacji cenowej nie może ujawnić ze względu na ochronę interesów firmy i obowiązujące Go zasady „tajemnicy handlowej”. W uzupełnieniu tego wątku swojej wypowiedzi Pan P. Berski dodał, iż jego firma ponosi wszelkie ryzyko związane m.in. ze zmianami struktury odbieranych odpadów, a przede wszystkim wysokością tzw. „cen pośrednich”. Kontynuując swoją wypowiedź Pan P. Berski stwierdził, iż bezpośrednie porównywanie cen usług pomiędzy poszczególnymi gminami jest zupełnie nie adekwatne do sytuacji rzeczywistej, bowiem każda gmina ma zupełnie inną specyfikę, która wpływa na wysokość kosztów opłat. Przykładem, którego użył Pan Prezes celem zilustrowania swojej wypowiedzi było porównanie gminy Kocmyrzów – Luborzyca z gminą Słomniki i gminą Zielonki. Jak powiedział Pan P. Berski : „Gmina Kocmyrzów – Luborzyca jest gminą bardzo rozwojową, a przy tym ściśle związaną z Krakowem. Liczba mieszkańców gminy systematycznie rośnie, podczas gdy w gminie Słomniki maleje. Tak sytuacja powoduje m.in. fakt, iż na obszarze gminy Kocmyrzów – Luborzyca znajduje się blisko 1000 domostw więcej, z których odbierane są odpady komunalne niż w gminie Słomniki, a to oznacza, iż wielkość wytwarzanych odpadów jest dużo większa. I tak w roku 2014 w gminie Kocmyrzów – Luborzyca było to około 3200 ton śmieci, podczas gdy w Słomnikach około 1740 ton. Dodatkowo warto podkreślić, iż w porównaniu do roku 2013 ilość odpadów odebranych od mieszkańców w gminie Kocmyrzów-Luborzyca wzrosła w roku 2014 o blisko 50%. Chciałbym zaznaczyć, iż jeśli już Państwo prowadzicie porównania to o wiele bardziej dla Państwa gminy odpowiednia byłaby np. gmina Zielonki, którą również cechuje przyrost liczby mieszkańców i chyba jeszcze mocniejszy związek z Krakowem. Proszę zwrócić uwagę, iż w Zielonkach, gdzie musieliśmy zastosować jeszcze inną kalkulację cena usług jest wyższa niż w Państwa gminie”. Następnie głos zabrał Pan Antoni Siry Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, który odniósł się do wypowiedzi Pana P. Berskiego. Zwrócił On uwagę m.in. na fakt, iż procentowy wzrost liczby wytworzonych w naszej gminie odpadów był dużo wyższy niż rzeczywisty, procentowy wzrost kosztów ich odbioru. Ponadto stwierdził, iż jego zdaniem o wiele bardziej miarodajny byłby taki sposób wyliczania, który uzależniałby ceny w znacznie większym stopniu od ilości pojemników na śmieci i ich kubatury, a nie samej li tylko ilości wyprodukowanych odpadów. Pan A. Siry odniósł się także do obowiązującej ustawy, uznając iż znacząco zmniejsza ona możliwość rzeczywistej konkurencji, eliminując praktycznie mniejsze podmioty gospodarcze, które mogłyby świadczyć tego rodzaju usługi. W odpowiedzi Prezes P. Berski powiedział m.in., że poprzednia cena, która obowiązywała do lipca 2015 r. w praktyce pokrywała około 50 % kosztów rzeczywistych i tylko duża firma mogła sobie pozwolić na utrzymanie jej przez ten czas. Podkreślił również, iż MPGO inwestowała także w ulepszenie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, czego przykładem jest choćby blisko 6 tysięcy pojemników na śmieci, które są w dyspozycji mieszkańców gminy. Ich koszt, a przede wszystkim systematyczna wymiana uszkodzonych pojemników to sumą rzędu około 1 miliona złotych. Dodatkowe koszty generuje również wzrastająca systematycznie wielkość odpadów odbieranych ze zlokalizowanego w Kocmyrzowie PSZOK- u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), z którego w 2014 r. MPGO odebrało 70 ton, a tylko w pierwszym półroczu 2015 roku aż 160 ton odpadów. Kolejne pytania skierowane do Prezesa P. Berskiego zadali Pan Augustyn Kaczmarczyk, Pani Łucja Nagacz i Pani Jadwiga Łach. Dotyczyły one m.in. wspomnianych już powyżej koszy na śmieci. I tak Pan A. Kaczmarczyk poruszył sprawę „starych” pojemników na odpady, które znajdowały się w posiadaniu mieszkańców gminy, jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 2013 roku, Pani Ł. Nagacz sprawę coraz gorszej jakości dostarczanych mieszkańcom koszy na śmieci. Natomiast Pani J. Łach zwróciła uwagę na sprawy związane z segregacją odpadów komunalnych: „... nasza gmina jest jedną z najbardziej zdyscyplinowanych gmin jeśli chodzi o segregowanie śmieci, poświęciliśmy wiele pracy na akcje, których celem było przekonanie mieszkańców do takiej formy oddawania odpadów, a teraz mam wrażenie,że jesteśmy za to karani...”. Do kwestii segregacji nawiązał także Pan K. Krupiński, który zapytał Prezesa P. Berskiego: ”...czy w kontrakcie oddzielnie obliczane są koszty wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych?”. Ponadto Pan W. Zięciak zapytał o to, w jaki sposób kontrolowany jest rzeczywisty wzrost produkcji odpadów ? Odpowiadając na powyższe pytania Pan P. Berski powiedział w odniesieniu do sprawy segregacji odpadów: ”Rzeczywiście Gmina Kocmyrzów – Luborzyca to jedna z najlepiej „segregujących” odpady gmin. Nie mogę natomiast zgodzić się z Pani stwierdzeniem, iż gmina za segregację jest w jakikolwiek sposób „karana”. Inwestycja w segregację odpadów to inwestycja w przyszłość,a jej efekty nawet jeśli nie w pełni odczuwalne dziś z pewnością przyniosą pożytek następnym pokoleniom”. Odnosząc się do pytania Pana K. Krupińskiego, Pan Prezes stwierdził, iż „...koszty frakcji obliczane są oddzielnie, natomiast potem według specjalnych przeliczników cena ustalana jest całościowo, jednak ze względu na interes firmy, nie może udzielić bardziej szczegółowej odpowiedzi”. Z kolei odpowiadając na pytanie Pana W. Zięciaka, Pan Berski powiedział, że: „...raporty firmy informujące o ilości wytworzonych śmieci przygotowywane są obecnie co pół roku i przekazywane do Urzędu Gminy”, natomiast odpowiadając na pytania dotyczące koszy na śmieci, Prezes P. Berski podziękował za informacje o ich niskiej trwałości i poinformował, że koszty wymiany uszkodzonych ponosi w całości MPGO. W dalszej części dyskusji pytania do Prezesa MPGO kierowali także Pan. Z. Raźny, Pan A. Siudek, Pani H. Zieciak, Pani H. Żuwała, Pan A.Kura oraz ponownie Pan A. Siry, który stwierdził m.in. że: „zgadzając się z częścią argumentacji Pan Prezesa, nadal uważam, że przygotowana przez MPGO kalkulacja kosztów jest niezrozumiała, a wręcz krzywdząca dla naszej gminy. Szczególnie zaskakująca jest dla mnie występująca w niej duża skal rozbieżności”. Jako ostatni głos w dyskusji zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który zwrócił się do Prezesa P. Berskiego z dwoma pytaniami. Pierwsze z nich dotyczyło możliwości aneksowania umowy, jeśli koszty ponoszone przez MPGO, a związane z opłatami za korzystanie przez firmę z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – składowisko Barycz- uległyby obniżeniu, w związku z planowanym na przyszły rok uruchomieniem spalarni śmieci w Krakowie, drugie zaś związane było z ewentualnym przejęciem na własność przez mieszkańców gminy koszy, których wartość uległaby już całkowitej amortyzacji. Odpowiedź Pan P. Berskiego na drugie pytanie była negatywna, gdyż jak powiedział: ,pojemniki stanowią niezbywalną własność firmy”. Natomiast jeśli chodzi o ewentualne aneksowanie umowy, to zdaniem Pan Prezesa P. Berskiego: „...w chwili obecnej nieznane są podstawowe nawet informacje dotyczące zasad funkcjonowania, a przede wszystkim kosztów działania spalarni, której właścicielem będzie Miasto Kraków. Trudno więc w ogóle mówić o jakichkolwiek możliwościach wprowadzenia zmian w zawartej umowie”. Po zakończonej dyskusji, w kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom informację o pracach w okresie pomiędzy IX a X Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: Pani Jadwiga Łach, Pan Antoni Siry i Pan Augustyn Kaczmarczyk przedłożyli Radzie Gminy informację o pracach Komisji w analogicznym okresie. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę o zawarciu porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca a Powiatem Krakowskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu edukacji i promocji zdrowia - „ Badanie wad postawy uczniów kalas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady. Program na lata 2015 – 2020”. Kolejne z podjętych przez Radę Gminy uchwał dotyczyły skorzystania przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca z przywileju zakupu działki położonej w Kocmyrzowie oraz udzielenia wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie. Następnie Rada podjęła uchwałę, wyrażającą zgodę na zawarcie przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca porozumienia z gminami Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki, Wielka Wieś w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2016 – 2017. Podpisanie takiego porozumienia, a w ślad za tym wspólne działania w/w gmin mają na celu uzyskanie jak najkorzystniejszych opłat za dostawy energii elektrycznej. Ostanie z uchwał podjętych w czasie obrad X Sesji Rady Gminy dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2022. Uchwały te Rada podjęła po wysłuchaniu uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia, które przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Kornelia Łakomy. Posiedzenie X Sesji Rady Gminy, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyło omówienie spraw bieżących oraz zapytania i interpelacje Radnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »