To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Procedura uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy i sposób uiszczania opłaty

  • opłata płacona będzie w oparciu o wyliczenie podane w deklaracji właściciela nieruchomości,
  • opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
    • za styczeń, luty i marzec – do dnia 15 marca danego roku,
    • za kwiecień, maj i czerwiec – do dnia 15 maja danego roku,
    • za lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia 15 września danego roku,
    • za październik, listopad i grudzień – do dnia 15 listopada danego roku,

Opłatę mieszkańcy uiszczać będą mogli: przelewem na konto, w kasie Urzędu Gminy, a także u sołtysów.

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Konieczność złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości występuje w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych, sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi (segregacja/brak segregacji), czy zmiany miejsca zamieszkania właściciela.

Uchwała Nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (DOC, 93 KB), (PDF, 142 KB)