To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


WYBORY ŁAWNIKÓW
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
21.05.2015.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóżniej do końca października 2015 roku dokona wyboru 5 ławników na kadencję 2016-2019 do:

 • Sąd Okręgowy
  • Wydział III Karny
  • Wydział VI Karny
  • Wydział XI Cywilny-Rodzinny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
  • Wydział III Rodzinny
  • Wydział IV Pracy

Ławnikiem może być ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył 30 lat
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 • nie przekroczył 70 lat
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów
 • stowarzyszenia
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru

Do zgłoszenia wymagane są następujące dokumenty:

 • karta zgłoszenia - PDF, 92 kB
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - PDF, 44 kB
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - PDF, 44 kB
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
  UWAGA! /ww dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia/
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • gdy zgłoszenia dokonują stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji
 • gdy zgłoszenia dokonują obywatele należy dołączyć listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata - PDF, 42 kB

UWAGA! /Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba umieszczona na pierwszym miejscu na liście/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »