To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ogloszenie o naborze na stanowisko urzędnicze.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.03.2015.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca Podinspektor w Referacie Finansowym

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe ekonomiczne (ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych),
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustaw:
   • o samorządzie gminnym,
   • o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   • o rachunkowości,
   • o podatku VAT,
   • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
   • o podatku dochodowym,
   • oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  2. Biegła obsługa komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych oraz programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych.
  3. Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  4. Komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
  5. Mile widziane posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub w księgowości budżetowej.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie syntetyki organu wraz z analityką do poszczególnych kont.
  2. Sporządzanie deklaracji VAT.
  3. Naliczanie, dokumentacja płac i potrąceń, sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń oraz obsługa programu informatycznego do naliczania płac.
  4. Naliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz innych świadczeń ZUS, prowadzenie kart zasiłkowych.
  5. Naliczanie składek ZUS od zawartych umów, obsługa programu "Płatnik”, sporządzanie raportów.
  6. Obsługa systemu informatycznego "Budżet – system finansowo-księgowy”.
  7. Przygotowywanie zaświadczeń na podstawie prowadzonej dokumentacji dot. wynagrodzeń oraz okresów ubezpieczenia.
  8. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących kontroli zarządczej oraz prowadzenie spraw dotyczących audytu.
  9. Pomoc przy konstruowaniu i wykonywaniu budżetu gminy oraz przygotowywaniu sprawozdań i bilansów.
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 5. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat
  2. warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   praca przy komputerze powyżej 4 godzin z wykorzystaniem programów informatycznych: BeSTI@, "Budżet – system finansowo-księgowy”.
  3. miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
   praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie z zakładu pracy lub ksero umowy o pracę w przypadku osób będących w trakcie zatrudnienia),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, według załączonego wzoru: PDF - 39 kB, RTF - 49 kB
  8. oświadczenie (na CV) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
  9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
  10. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  11. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym) w terminie do dnia 8 kwietnia 2015 r. do godz. 11-tej.
  W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 26 marca 2015 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »