To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
05.08.2014.

Zawiadamiam, e w dniu 11 sierpnia 2014 r. /poniedziaek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XXXIX Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji o pracy midzy sesjami.

3. Podjcie uchway w sprawie zmiany Uchway nr XXXII/224/2013 dotyczcej bonifikat od opat za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w prawo wasnoci nieruchomoci.

4. Podjcie uchway w sprawie sprzeday w drodze bezprzetargowej dziaki nr 366/1 pooonej w Baranwce.

5. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na sprzeda dziaek pooonych w Dojazdowie.

6. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na zakup dziaek nr 212/3 i 212/4 pooonych w Dojazdowie.

7. Podjcie uchway w sprawie stawek opat za zajcia pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

8. Podjcie uchway w sprawie uchylenia Uchway nr XXXVIII/274/2014.

9. Podjcie uchway w sprawie zawarcia porozumienia pomidzy Gmin Kocmyrzw-Luborzyca a Powiatem Krakowskim dotyczcego wsplnego prowadzenia zada w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

10. Zmiany uchway budetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy biece i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Magorzata Doniec

Przewodniczca Rady Gminy

Kocmyrzw-Luborzyca

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »